หนังสืออ้างอิง
516 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
947 หน้า ; 26 ซ.ม.
หนังสืออ้างอิง
362 หน้า ; 21 ซม.
    เนื่องในมงคลกสล 100 ปีพุทธทาส พุทธศักราช 2449-2549
Note: เนื่องในมงคลกสล 100 ปีพุทธทาส พุทธศักราช 2449-2549