หนังสือทั่วไป
185 หน้า
หนังสือทั่วไป
384 หน้า
    อบรมพระนิสิตฯ บวชภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๑๓
อบรมพระนิสิตฯ บวชภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๑๓
หนังสือทั่วไป
586 หน้า
    อบรมพระนิสิตฯ บวชภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2513
อบรมพระนิสิตฯ บวชภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2513