หนังสือทั่วไป
814 หน้า : ภาพประกอบสี
    เนื่องในโอกาสพุทธทาส 100 ปี (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2447-2549)
Note: เนื่องในโอกาสพุทธทาส 100 ปี (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2447-2549)
หนังสือทั่วไป
256 หน้า
หนังสือทั่วไป
81 หน้า
หนังสือทั่วไป
690 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
182 หน้า ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
947 หน้า ; 26 ซ.ม.
หนังสือทั่วไป
148 หน้า
หนังสือทั่วไป
471 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
430 หน้า
หนังสือทั่วไป
38 หน้า : ภาพประกอบสี ; 36 ซม.