หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
129 หน้า
    เอกสารประกอบคำสอน
เอกสารประกอบคำสอน
หนังสือทั่วไป
95 หน้า
    รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
Note: รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
หนังสือทั่วไป
320 หน้า
หนังสือทั่วไป
336 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
1008 หน้า

อโรคยา / 2545

หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
304 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
304 หน้า
หนังสือทั่วไป
129 หน้า