หนังสือทั่วไป
229 หน้า
หนังสือทั่วไป
187 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
99 หน้า
หนังสือทั่วไป
110 หน้า ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
99 หน้า
    View TOC
TOC:
  • ปรัชญาพื้นฐาน
  • คุณสมบัติผู้สอน
  • หลักทั่วไปในการสอน
  • ลีลาการสอน
  • วิธีการสอนแบบต่าง ๆ
  • กลวิธีและอุบายประกอบการสอน
  • นิเทศอาทิตตปริยายสูตร ตอน 1 เนื้อเรื่อง
  • ตอน 2 คำอธิบายเชิงวิจารณ์
หนังสือทั่วไป
99 หน้า