หนังสือทั่วไป
215 หน้า
หนังสือทั่วไป
117 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
364 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
111 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
6 เล่ม ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • คำบรรยายเรื่องปฐมเหตุของโลก-ชีวิต
  • สุนทรียภาพในพระพุทธศาสนา
  • พนะพุทธศาสนาในจีนเสรี
  • ประวัติพระไตรปิฎกฉบับจีนพากย์
  • กำเนิดพระพุทธรูปกริ่ง
หนังสือทั่วไป
117 หน้า
หนังสือทั่วไป
68 หน้า
หนังสือทั่วไป
50 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
105 หน้า
หนังสือทั่วไป
105 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
105 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.