หนังสือทั่วไป
249 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
1145 หน้า ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
191 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ศาสนากับวิถีสู่สันติภาพ.
  • พลวัตของศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์.
  • องค์กรเครือข่ายประชาชนกับสันติภาพของโลก.
  • ยุทธศาสตร์ทางปัญญากับอนาคตของประเทศไทย.
  • เศรษฐกิจชุมชนกับวิถีชุมชน.
  • การศึกษา : กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง.
  • โครงการพระราชดำริกับอนาคตของประเทศไทย.