หนังสือทั่วไป
699 หน้า
    มหามกุฏราชวทิยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เนื่องในวโรกาส ครบ 200 ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525
มหามกุฏราชวทิยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เนื่องในวโรกาส ครบ 200 ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525
หนังสือทั่วไป
132 หน้า
หนังสือทั่วไป
386 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
132 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
411 หน้า
หนังสือทั่วไป
133 หน้า
หนังสือทั่วไป
708 หน้า
หนังสือทั่วไป
(14), 708 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
326 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
182 หน้า ; 21 ซม.