หนังสือทั่วไป
184 หน้า
หนังสือทั่วไป
133 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
132 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
316 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
xxi, 179 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ความหมายของการบูรณาการ
  • สมองคิดเชิงบูรณากรหรือไม่...อย่างไร?
  • การคิดบูรณาการคืออะไร?
  • เหตุใดจึงต้องคิดเชิงบุรณาการ?
  • "สวมกรอบความคิด" หลักคิดเชิงบูรณาการ
  • ฝึกคิดเชิงบูรณาการ = ฝึกเชื่อมโยง
  • ใช้ค้นเหตุ/ปัจจัย...มององค์รวม + คิดบูรณาการ
  • ใช้ "แก้ปัญหา" อย่างไม่ "ก่อปัญหา"
หนังสือทั่วไป
XXX, 197 หน้า : ภาพประกอบ ;
    View TOC
TOC:
  • ความหมายของการบูรณาการ
  • สมองคิดเชิงบูรณากรหรือไม่...อย่างไร?
  • การคิดบูรณาการคืออะไร?
  • เหตุใดจึงต้องคิดเชิงบุรณาการ?
  • "สวมกรอบความคิด" หลักคิดเชิงบูรณาการ
  • ฝึกคิดเชิงบูรณาการ = ฝึกเชื่อมโยง
  • ใช้ค้นเหตุ/ปัจจัย...มององค์รวม + คิดบูรณาการ
  • ใช้ "แก้ปัญหา" อย่างไม่ "ก่อปัญหา"
หนังสือทั่วไป
xvi, 145 หน้า : ภาพประกอบ
    ความหมายของการประยุกต์ -- สมองคิดประยุกต์ได้อย่างไร? -- ความหมายของการคิดเชิงประยุกต์? -- เหตุใดจึงต้องคิดเชิงประยุกต์? -- สิ่งนี้ใช้ "ทำ" อะไรได้บ้าง ? -- ใช้อะไร "ทดแทน" ได้บ้าง ? -- จะนำ...มาใช้ประโยชน์อย่างไร ? ---การพัฒนาทัศนคติและนิสัยนักคิดเชิงประยุกต์
ความหมายของการประยุกต์ -- สมองคิดประยุกต์ได้อย่างไร? -- ความหมายของการคิดเชิงประยุกต์? -- เหตุใดจึงต้องคิดเชิงประยุกต์? -- สิ่งนี้ใช้ "ทำ" อะไรได้บ้าง ? -- ใช้อะไร "ทดแทน" ได้บ้าง ? -- จะนำ...มาใช้ประโยชน์อย่างไร ? ---การพัฒนาทัศนคติและนิสัยนักคิดเชิงประยุกต์
หนังสือทั่วไป
147 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
152 หน้า
หนังสือทั่วไป
168 หน้า
หนังสือทั่วไป
128 หน้า