หนังสือทั่วไป
86 หน้า
หนังสือทั่วไป
63 หน้า
เรื่องสั้น
130 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
208 หน้า
เรื่องสั้น
117 หน้า : ภาพประกอบ