หนังสือทั่วไป
104 หน้า
    คณะรัฐบาลจัดพิมพ์ถวาย ในงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม 2552
คณะรัฐบาลจัดพิมพ์ถวาย ในงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม 2552
หนังสืออ้างอิง
739 หน้า
    คณะรัฐบาลจัดพิมพ์ถวายในงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม 2552
คณะรัฐบาลจัดพิมพ์ถวายในงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม 2552
หนังสือทั่วไป
295 หน้า
    อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศตรีสมิทธ มะกรสาร 12 มกราคม 2552
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศตรีสมิทธ มะกรสาร 12 มกราคม 2552
หนังสือทั่วไป
55 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
166 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบสี
    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุบลโสถวัดบวรนิเวศวิหาร วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุบลโสถวัดบวรนิเวศวิหาร วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2552