หนังสือทั่วไป
83 หน้า
    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน ใมการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 80 พรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2523
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน ใมการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 80 พรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2523
หนังสือทั่วไป
(34) 297 หน้า ; 26 ซม.
    พิมพ์พระราชกุศลในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2558
Note: พิมพ์พระราชกุศลในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2558
หนังสือทั่วไป
404 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
559 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
559 หน้า ; 19 ซม.
    อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อเชิด สารำพึง บ.ช. และฌาปนกิจศพ คุณพี่สิริเพ็ญ เอมระดี ณ เมรุวัดมกุฏษกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2534
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อเชิด สารำพึง บ.ช. และฌาปนกิจศพ คุณพี่สิริเพ็ญ เอมระดี ณ เมรุวัดมกุฏษกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2534