หนังสือทั่วไป
285 หน้า
หนังสืออ้างอิง
739 หน้า
    คณะรัฐบาลจัดพิมพ์ถวายในงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม 2552
คณะรัฐบาลจัดพิมพ์ถวายในงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม 2552
หนังสือทั่วไป
103 หน้า
หนังสือทั่วไป
79 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
3 เล่ม
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
4 เล่ม
หนังสือทั่วไป
57 หน้า
หนังสือทั่วไป
57 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
3 เล่ม 21 ซม.
นวนิยาย
4 เล่ม