หนังสือทั่วไป
152 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่
หนังสือทั่วไป
160 หน้า ภาพประกอบสี
    จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ88ปีวันที่27มีนาคม2542
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ88ปีวันที่27มีนาคม2542
หนังสือทั่วไป
143 หน้า ภาาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
267 หน้า ภาพประกอบ แผนผัง
หนังสือทั่วไป
183 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
627 หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
131 หน้า
หนังสือทั่วไป
314 หน้า
หนังสือทั่วไป
227 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่
หนังสือทั่วไป
2 เล่ม
หนังสือทั่วไป
95 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่
หนังสือทั่วไป
111 หน้า ภาพประกอบสี แผนที่ แผนภูมิ
    จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลกศรีสัชนาลัย
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลกศรีสัชนาลัย