หนังสือทั่วไป
124หน้า ตาราง แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
180 หน้า.
หนังสือทั่วไป
229 หน้า.
หนังสือทั่วไป
100หน้า
หนังสือทั่วไป
266 หน้า
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๓/๒๕๔๙
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๓/๒๕๔๙
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๔/๒๕๔๙
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๔/๒๕๔๙
หนังสือทั่วไป
122 หน้า : 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
103 หน้า + 1 ซีดีรอม.
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 3/2553
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 3/2553
หนังสือทั่วไป
49 หน้า.
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา -- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 -- ข้อควรระวังในการพัฒนาครู -- เป้าหมายการพัฒนาครู -- บทบาทขององค์กรบริหารงานบุคคล -- ปัญหาการบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา -- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 -- ข้อควรระวังในการพัฒนาครู -- เป้าหมายการพัฒนาครู -- บทบาทขององค์กรบริหารงานบุคคล -- ปัญหาการบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษา
งานวิจัย
139 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
109หน้า ตาราง