Search results

8 results in 0.03s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

    View TOC
TOC:
  • ปรัชญาพื้นฐาน
  • คุณสมบัติผู้สอน
  • หลักทั่วไปในการสอน
  • ลีลาการสอน
  • วิธีการสอนแบบต่าง ๆ
  • กลวิธีและอุบายประกอบการสอน
  • นิเทศอาทิตตปริยายสูตร ตอน 1 เนื้อเรื่อง
  • ตอน 2 คำอธิบายเชิงวิจารณ์
หนังสือ