Search results

39 results in 0.03s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ตู่พระไตรปิฎกชั้น 3
Note: ตู่พระไตรปิฎกชั้น 3
หนังสือ

  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ รวมบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๐ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประเทศไทย
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ รวมบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๐ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประเทศไทย
หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
TOC:
 • บัณฑิตตามพุทธวิธี
 • สาเหตุของภาวะโลกร้อนตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนา
 • วิเคราะห์ "คำเว่า" ของคนอีสานผ่านบทผะหยา
 • สรรพวิทยานานาแขนงในพระไตรปิฎก
 • ระบบและทฤษฎีพุทธจิตวิทยา
 • ทุนมนุษย์ในทางเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ
 • เฮอร์เมนูติกส์:ศาสตร์แห่งความเข้าใจ (ตีความ) ของพระพุทธปรัชญา(ศาสนา)เถรวาทและมหายานเชิงเปรียบเทียบ
 • พระสงฆ์กับสังคมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา
 • การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์ชินกาลมาลี
 • รูปแบบการใช้เสียงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
TOC:
 • คุณธรรมจริยธรรมกับผู้บริหารทางศึกษา
 • หลักศูนยตา "แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนให้เห็นความงาม
 • ลังกาวงศ์ในสยามและสยามวงศ์ในศรีลังกา
 • พุทธศาสตร์กับประสิทธิภาพการศึกษา
 • กระบวนการพระพุทธศาสนากับแนวคิดการผสมผสานในสังคมไทย
 • พระสงฆ์กับการสร้างสรรค์ศิลปะในสมัยพุทธกาล
 • เหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิต
 • พุทธศิลป์กับการนำไปประดับตกแต่งโรงแรม:ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
 • ชีวิต ความเจ็บป่วย และความตายในคริสต์ศาสนา
 • วิกฤตการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาไทย
 • การควบคุมฝูงชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา
 • การวิจัยทางการศึกษาเชิงพุทธ
 • การศึกษาเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมด้านความสันโดษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การเปลี่ยนแปลงความหมายของคำบาลีสันสกฤตในภาษาไทย
 • การศึกษาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษา
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ