หนังสืออ้างอิง
400 หน้า ; 20 ซม.
หนังสืออ้างอิง
440 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
171 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(17), 725 หน้า