หนังสือนักธรรม บาลี
331 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
385 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
383 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
240 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
305 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
202 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
316 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
82 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
82 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
82 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
112 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
150 หน้า
หนังสือนักธรรม บาลี
99 หน้า ; 23 ซม.
CL13
146 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • บทเกริ่นนำ
 • เป้าหมาย
 • ผลการปฏิบัติงานปีที่ 1
 • บทวิเคราะห์
 • บทสรุป
 • ภาคผนวก
CL13
96 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพ บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมบทบาท และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริม การใช้ประโยขน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หนังสือนักธรรม บาลี
95 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
82 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
64 หน้า ; 23 ซม.
CL13
95 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ส่วนที่ 3 ภาพกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
CL13
163 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 23 ซม.
CL13
100 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
CL13
243 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
CL13
152 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
CL13
152 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
CL13
120 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 27 ซม. + 1 ซีดีรอม
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 • ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน
 • ส่วนที่ 3 รายงานงบการเงิน
 • ส่วนที่ 4 ภาพกิจกรรมสำคัญ
CL13
48 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
CL13
92 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
CL13
256 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
CL13
272 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 23 ซม.
CL13
125 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
CL13
152 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
CL13
199 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
CL13
229 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
CL13
104 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
CL13
136 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ผลการดำเนินงาตามประเด็นยุทธศาสตร์
 • สารสนเทศและสถิติ ปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมสำคัญในรอบปี 2560
CL13
311 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 23 ซม.
CL13
73 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
CL13
144 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
CL13
191 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
CL13
88 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
CL13
271 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
CL13
120 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
CL13
84 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
CL13
144 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
CL13
163 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
CL13
288 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 23 ซม.
CL13
76 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
CL13
144 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ภาพรวมของหน่วยงาน
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
 • ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานด้านการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 • ผลงานความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ
CL13
284 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
CL13
102 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 29.5 ซม.
CL13
148 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบสี, กราฟ ; 28 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สารจากผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
 • เป้าประสงค์ กลยุทธ์
 • โครงสร้างปัจจุบันของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Part 1 คณะผู้บริหาร
 • Part 2 ผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559
 • Part 3 บทความของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Part 4 ภาพรวมหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2559
 • Part 5 งบการเงินของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Part 6 ประมวลภาพกิจกรรม
 • Part 7 ทำเนียบผู้บริหาร
CL13
322 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
CL13
180 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1ข้อมูลภาพรวมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 รายงานทางการเงิน
 • ส่วนที่ 4 งานสำคัญในรอบปีงบประมาณ 2559
 • ส่วนที่ 5 กิจกรรมในรอบปี
CL13
192 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1ข้อมูลภาพรวมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 รายงานทางการเงิน
 • ส่วนที่ 4 งานสำคัญในรอบปีงบประมาณ 2560
 • ส่วนที่ 5 กิจกรรมในรอบปี
CL13
128 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
CL13
144 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 • ค่านิยมร่วม เป้าหมายการให้บริการ ประเด็นยุทธศาสตร์
 • สารจากอธิบดีกรมบังคับคดี
 • ผู้บริหารกรมบังคับคดี
 • ภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดี
 • ผังการแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี
 • อัตรากำลังข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
 • นโยบายดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) กรมบังคับคดี
 • สถิติกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
 • บทความพิเศษ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พงศ. 2560
 • การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
 • การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งเรื่อง "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่แนวปฏิติที่ดีเลิศ"
 • ปัจจัยสนับสนุนต่อการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี
 • การผลักดันทรัพย์สินออกจาระบบ การบังคับคดีของกรมบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
CL13
118 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
 • ส่วนที่ 4 บทความ
CL13
124 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ทำเนียบผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ผลการปฏิบัติราชการ
 • ผลการดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญของกรมพลศึกษา - ผลงานที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล
 • การพัฒนาระบบราชการ
 • รายงานการเงิน
 • ประมวลภาพ
CL13
180 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
CL13
160 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.