CL13
146 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • บทเกริ่นนำ
 • เป้าหมาย
 • ผลการปฏิบัติงานปีที่ 1
 • บทวิเคราะห์
 • บทสรุป
 • ภาคผนวก
CL13
163 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 23 ซม.
CL13
100 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
CL13
243 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
CL13
152 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
CL13
152 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
CL13
48 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
CL13
92 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
CL13
256 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
CL13
272 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 23 ซม.
CL13
125 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
CL13
152 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
CL13
199 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
CL13
229 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
CL13
104 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
CL13
311 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 23 ซม.
CL13
73 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
CL13
144 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
CL13
191 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
CL13
88 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
CL13
271 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
CL13
120 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
CL13
84 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
CL13
144 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
CL13
163 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
CL13
288 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 23 ซม.
CL13
76 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
CL13
144 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ภาพรวมของหน่วยงาน
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
 • ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานด้านการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 • ผลงานความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ
CL13
284 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
CL13
102 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 29.5 ซม.
CL13
148 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบสี, กราฟ ; 28 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สารจากผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
 • เป้าประสงค์ กลยุทธ์
 • โครงสร้างปัจจุบันของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Part 1 คณะผู้บริหาร
 • Part 2 ผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559
 • Part 3 บทความของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Part 4 ภาพรวมหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2559
 • Part 5 งบการเงินของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Part 6 ประมวลภาพกิจกรรม
 • Part 7 ทำเนียบผู้บริหาร
CL13
322 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
CL13
180 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1ข้อมูลภาพรวมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 รายงานทางการเงิน
 • ส่วนที่ 4 งานสำคัญในรอบปีงบประมาณ 2559
 • ส่วนที่ 5 กิจกรรมในรอบปี
CL13
192 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1ข้อมูลภาพรวมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 รายงานทางการเงิน
 • ส่วนที่ 4 งานสำคัญในรอบปีงบประมาณ 2560
 • ส่วนที่ 5 กิจกรรมในรอบปี
CL13
128 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
CL13
118 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
 • ส่วนที่ 4 บทความ
CL13
180 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
CL13
76 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ผลการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาล
 • วิสัยทัสน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ของ สวทน.
 • ผลการดำเนินงานของ สวทน. ปี 2560
 • การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม
 • การขับเคลื่อนข้อริเริ่มสำคัญของรัฐบาล
 • การขับเคลื่อนมาตรการสำคัญร่วมกับหน่วยงานหลัก
 • สวทน. ในปี 2561
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
 • ภาคผนวก
CL13
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • อำนาจและหน้าที่
 • เป้าประสงค์
 • โครงสร้่างและการบริหารสำนักงาน
 • โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 • คณะกรรมการ สกสค. และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ยุทธศาสตร์
 • ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
CL13
69 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
CL13
72 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สารอธิบดีกรมการค้าภายใน
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • ผู้บริหารกรมการค้าภายใน
 • อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์กรมการค้าภายใน
 • ยุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน
 • โครงสร้างกรมการค้าภายใน
 • การบริหารราชการกรมการค้าภายใน
 • อัตรากำลัง
 • งบประมาณร่ายจ่าย
 • ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการค้าภายใน
 • ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในรอบปี
 • รายงานผลการปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
 • "ธงฟ้าประชารัฐ" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ
 • การส่งเสิรมตลาดสินค้าอินทรีย์
 • กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • หมุ่บ้านทำมาค้าขาย...สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น
 • งบแสดงฐานะทางการเงิน
 • งบปสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
CL13
151 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • การปราบปรามยาเสพติด
 • การบำบัดรักษายาเสพติด
 • การป้องกันยาเสพติด
 • การบริหารจัดการ
 • การพัฒนากฎหมายด้านยาเสพติด
 • การพัฒนาบุคลากร