หนังสือทั่วไป
308 หน้า
หนังสือทั่วไป
640 หน้า
หนังสือทั่วไป
xxviii, 350 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
399 หน้า
หนังสือทั่วไป
205 หน้า
หนังสือทั่วไป
498 หน้า
หนังสือทั่วไป
230 หน้า
หนังสือทั่วไป
756 หน้า
หนังสือทั่วไป
272 หน้า
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ตาราง ; 19 ซม.