งานวิจัย
290 หน้า : ภาพประกอบสี, กราฟ, ตารางประกอบ ; 30 ซม. + 1 ซีดีรอม
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • แนวคิดเกี่ยวกับคอร์รัปชั่น
 • แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
 • แนวคิดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และระบบการศึกษาเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน
 • ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์
 • ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกาทุจริตประจำจังหวัด
 • บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
 • บทที่ 4 ผลการศึกษา
 • บทที่ 5 บทสรุป
งานวิจัย
(ญ), 98 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  รายงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Note: รายงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
งานวิจัย
517 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ความรู้ทั่วไปและที่มาของเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง
 • บทที่ 3 ลักษณะทั่วไปของตันฉบับ รูปอักษร และอักขรวิธีที่ปรากฏในหนังสือสมุดไทยเรื่องนันทโทปนันทสูตรคำหลวง
 • บทที่ 4 การเปรียบเทียบนันโทปนันสูตรคำหลวงกับพระบาฬีนนโทปนนทสูตร
 • บทที่ 5 หลักธรรมในเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง
 • บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
CL13
144 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 • ค่านิยมร่วม เป้าหมายการให้บริการ ประเด็นยุทธศาสตร์
 • สารจากอธิบดีกรมบังคับคดี
 • ผู้บริหารกรมบังคับคดี
 • ภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดี
 • ผังการแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี
 • อัตรากำลังข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
 • นโยบายดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) กรมบังคับคดี
 • สถิติกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
 • บทความพิเศษ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พงศ. 2560
 • การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
 • การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งเรื่อง "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่แนวปฏิติที่ดีเลิศ"
 • ปัจจัยสนับสนุนต่อการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี
 • การผลักดันทรัพย์สินออกจาระบบ การบังคับคดีของกรมบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
CL13
124 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ทำเนียบผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ผลการปฏิบัติราชการ
 • ผลการดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญของกรมพลศึกษา - ผลงานที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล
 • การพัฒนาระบบราชการ
 • รายงานการเงิน
 • ประมวลภาพ
CL13
180 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
CL13
105 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม. + 1 ซีดีรอม
  View TOC
TOC:
 • การกระจายอำนาจด้านการถ่านโอนภารกิจ
 • การกระจายอำนาจด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ
 • การดำเนินการแก้ไขกฎหมาย
 • การส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • การติดตามและประเมินผล
 • การเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
CL13
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • อำนาจและหน้าที่
 • เป้าประสงค์
 • โครงสร้่างและการบริหารสำนักงาน
 • โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 • คณะกรรมการ สกสค. และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ยุทธศาสตร์
 • ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
CL13
317 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ส่วนที่ 2 ผลการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน พร้อมข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่เสนอต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ส่วนที่ 4 ความร่วมมือของหน่วยงานในการชี้แจงข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
 • ส่วที่ 5 ผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ส่วนที่ 6 ผลการดำเนินงานด้านการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 • ส่วนที่ 7 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ส่วนที่ 8 การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
CL13
106 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่หนึ่ง บทนำ
 • ส่วนที่สอง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • ส่วนที่สาม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พงศ. ๒๕๓๙
 • ส่วนที่สี่ ภาคผนวก
CL13
200 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ชีวิตเสี่ยงพนัน จะป้องกันเยาวชนอย่างไร
 • บทที่ 2 อัตลักษณ์ไทยใต้เงื้อมเงาพนัน
 • บทที่ 3 การพนันในพื้นที่พิเศษข้ามเขตรัฐชาติ
 • บทที่ 4 "ชุมชน" การพนันในวัยทำงานและผู้สูงอายุ
 • บทที่ 5 "หยุดพนัน" แสงสว่างปลายอุโมงค์