งานวิจัย
(ก-ช) 80 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
งานวิจัย
(ก-ช) 107 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  วิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งภายนอก วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556
Note: วิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งภายนอก วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556
งานวิจัย
(ก-ฌ) 111 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
CL13
146 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • บทเกริ่นนำ
 • เป้าหมาย
 • ผลการปฏิบัติงานปีที่ 1
 • บทวิเคราะห์
 • บทสรุป
 • ภาคผนวก
งานวิจัย
ก-น, 204 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
งานวิจัย
ก-ส, 204 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
ก-ด, 174 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
งานวิจัย
162 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
CL13
96 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพ บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมบทบาท และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริม การใช้ประโยขน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
งานวิจัย
359 หน้า
  ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากกรมวิชาการ การศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 12 ปีงบประมาณ 2541
ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากกรมวิชาการ การศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 12 ปีงบประมาณ 2541
งานวิจัย
118 หน้า : ภาพประกอบ
  รายงานการวิจัย ประเภททั่วไป จากสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 12 ปีงบประมาณ 2541
รายงานการวิจัย ประเภททั่วไป จากสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 12 ปีงบประมาณ 2541
งานวิจัย
97 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.