งานวิจัย
88 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
Note: รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546