Search results

13 results in 0.03s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ปีที่ 6 เล่มที่ 2 กันยายน-ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2555
ปีที่ 6 เล่มที่ 2 กันยายน-ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2555
หนังสือ

  วารสารวิชาการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2555)
วารสารวิชาการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2555)
หนังสือ

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)
หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)
TOC:
 • การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่:กระแสหลักของการเปลี่ยนแหลงในการบริหารงานภาครัฐ
 • การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:กรณีศึกษาหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทย บ้ายโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายน์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • สภาพและปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหาารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดหนองคาย:กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย
 • แนวทางการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในฐานะที่เป็นปฐมเทศนา
 • การนำหลักธรรมศีล 5 ไปใช้ในการดเนินชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศรีสะเกษเขต 1
 • ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในดรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 • การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารง่นในองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์รูปแบบของรัฐกับรูปแบบของการปกครองในพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • การประยุกต์ใช้หลักธรรมอิทธิบาทในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • บทความวิชาการ
 • เขียนงานวิจัยให้เป็นกันเถอะ
 • การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามด้วยค่า IOC
 • ความคาดหวังของประชาชนที่อยากให้ครูเป็น
 • พุทธจิตวิทยากับการพัฒนาตน
 • การศึกษาไทยในกรอบอาเซียน
 • การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • หลักรัฐศาสตร์ที่ปรากฎในพระไตรปิฎก
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 561-8480,84 ต่อ 327 แฟกซ์. 561-2738
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 561-8480,84 ต่อ 327 แฟกซ์. 561-2738
หนังสือ