Search results

199 results in 0.04s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลมหาวิทยาลัย
 • ส่วนที่ 2 รางวัลเชิดชูเกียรติ
 • ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามภารกิจ
 • ส่วนที่ 4 สารสนเทศ
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ข้อมูลภาพรวมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • รายงานการเงินของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 • ค่านิยมร่วม เป้าหมายการให้บริการ ประเด็นยุทธศาสตร์
 • สารจากอธิบดีกรมบังคับคดี
 • ผู้บริหารกรมบังคับคดี
 • ภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดี
 • ผังการแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี
 • อัตรากำลังข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
 • นโยบายดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) กรมบังคับคดี
 • สถิติกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
 • บทความพิเศษ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พงศ. 2560
 • การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
 • การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งเรื่อง "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่แนวปฏิติที่ดีเลิศ"
 • ปัจจัยสนับสนุนต่อการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี
 • การผลักดันทรัพย์สินออกจาระบบ การบังคับคดีของกรมบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพ บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมบทบาท และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริม การใช้ประโยขน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • บทเกริ่นนำ
 • เป้าหมาย
 • ผลการปฏิบัติงานปีที่ 1
 • บทวิเคราะห์
 • บทสรุป
 • ภาคผนวก