Search results

9 results in 0.02s

หนังสือ

  โครงการจัดทำสัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จรพระเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศูนย์แผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โครงการจัดทำสัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จรพระเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศูนย์แผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556
TOC:
 • การบริหารจัดการโฮมสเตย์เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์นิวาตธรรมที่ปรากฎในพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • ศึกษาวิเคราะห์หลักภาวะผู้นำของพระโพธิสัตว์ตามที่ปรากฏในอรรถกถาชาดก
 • พุทธวิธีการสอนเชิงอุปมาอุปไมย
 • ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต:การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักธรรมในจันทกุมารชาดก
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมไทยในมิติแห่งทิฏฐิตามคำสอนพระพุทธศาสนา
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำสอนเรื่องคนพาลในพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • วิเคราะห์อุบายกำจัดอกุศลวิตกในวิตักกสัณฑฐานสูตร
 • การวิเคราะห์โคลงโลกนิติตามแนวปรัชญาสังคมเชิงพุทธ
 • พระพุทธเจ้าในฐานะนายแพทย์
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557
TOC:
 • บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
 • การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 • ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
TOC:
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม SET100
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวนำเข้าของผู้บริโภค
 • การบริาหรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับการวิจัยเพื่อรับใช้สังคมท้องถิ่น
 • บทความวิชาการ
 • บทบาทของการเทียบเคียงสมรรถนะในการบัญชีบริหาร
 • วิวัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันจากมุมมองกระบวนการทันสมัย
หนังสือ

  รัฐบาลจักพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2557
Note: รัฐบาลจักพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2557
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 2557
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 2557
TOC:
 • การสืบสานประเพณีท้องถิ่น "บุญกองข้าว" ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 • ความเหมือนในความแตกต่างของวัฒนธรรมอาเซียน
 • เยือนถิ่นดินแดนมรดกโลก ตอนที่ ๑
 • ไอศกรีม
 • บทความเรื่องพลวัตการเปลี่ยนแปลงความหมายและพิธีกรรมความเชื่อเรื่องปรางค์กู่ กรณีศึกษา บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ความเปลี่ยนแปลงของโลกศิลปะกับศิลปินกลุ่ม Impressionism
 • ปรัชญาสะท้อนความคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
 • สถาปัตยกรรม อนุสรณ์แห่งการพัฒนา ในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • เที่ยวเมืองจีนครั้งแรก
 • เรื่องเล่า เรื่องราว ในลาว
 • ร่อยรอยการเดินทางของ "เวลา" ในนิทรรศการ Time Remapping
 • มองศิลปะร่วมสมัยผ่านแว่นหลังสมัยใหม่
 • วัฒนธรรมองค์กรกับการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • ดนตรีไทยมรดกอันล้ำค่าของชาติไทย
 • วัฒนธรรมการใช้ภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค IT
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
TOC:
 • คุณธรรมจริยธรรมกับผู้บริหารทางศึกษา
 • หลักศูนยตา "แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนให้เห็นความงาม
 • ลังกาวงศ์ในสยามและสยามวงศ์ในศรีลังกา
 • พุทธศาสตร์กับประสิทธิภาพการศึกษา
 • กระบวนการพระพุทธศาสนากับแนวคิดการผสมผสานในสังคมไทย
 • พระสงฆ์กับการสร้างสรรค์ศิลปะในสมัยพุทธกาล
 • เหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิต
 • พุทธศิลป์กับการนำไปประดับตกแต่งโรงแรม:ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
 • ชีวิต ความเจ็บป่วย และความตายในคริสต์ศาสนา
 • วิกฤตการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาไทย
 • การควบคุมฝูงชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา
 • การวิจัยทางการศึกษาเชิงพุทธ
 • การศึกษาเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมด้านความสันโดษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การเปลี่ยนแปลงความหมายของคำบาลีสันสกฤตในภาษาไทย
 • การศึกษาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 2557
Note: ปีที่ 6 2557
TOC:
 • การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
 • การบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 กรุงเทพมหานคร
 • บทบาทของคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ ที่มีต่อการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามการรับรู้ของครู : กรณีศึกษาโรงเรียนศรีวิกรม์และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของประเทศไทย
 • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุลในปริมณฑลโลกาภิวัตน์:หนทางรอดจากผลกระทบของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนและไม่สมดุล
 • การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคแบบกลุ่มร่วมมือที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้สัมฤทธิ์ทางการเรีนรและความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • งบประมาณรายจ่ายภาครัฐกับการศึกษาไทย : นัยสำคัญบางประการทางการคลังว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
 • ผลการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะประดิษบ์กรณีศึกษา : สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร