Search results

87 results in 0.05s

หนังสือ

  โครงการจัดทำสัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โครงการจัดทำสัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)
Note: ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)
TOC:
 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ทิศทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องาถิติ
 • แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา4H
 • การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
 • การนิเทศแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสถานศึกษา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
Note: ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
TOC:
 • ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
 • การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
 • รูปแบบการประยุกต์ใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • การบูรณาการทักษะการคิดกับการจัดการเรียนการสอนอ่านและขียน
 • การพัฒนานักเรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนห่างไกลอบายมุขและยาเสพติต
 • การสอนเขียน การเรียนเขียนแบบอัตนัย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
TOC:
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนขนาดเล็กในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
 • การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอุบลราชธานี พ.ศ. 2530-2540
 • ประเพณีสงกรานตร์ บุญข้าวประดับดิน บุญออกพรรษา และบุญกฐิน วัฒนธรรมร่วมไทย ลาวและกัมพูชา
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อกาารพัฒนาระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • สังเคราะห์งานวิจัยในจังหวัดศรีสะเกษ
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรุนแรงของผู้ป่วยโรคสครับไทฟัสในเขตจังหวัดศรีสะเกษ