Search results

61 results in 0.04s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563
Note: ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563
TOC:
 • Food For Fighters สังเวียนโควิด-19 สร้างนักสู้ : จากโครงการ "ข้าวเพื่อหมอ" Food For Fighters
 • จุดเริ่มต้นของการยืนตรงเคารพธงชาติไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 • การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนของบ้านดอนซาก ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ดดยกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารชุมชน
 • หลักชีวิตในการประอบอาชีพของผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดด้วยหลักพุทธเศรษฐกิจพอเพียง
 • ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดมาตรฐานการตลาดความสัมพันธ์ขององค์กรธุกิจในประเทศไทยยุค 4.0
 • การประเมินจิตสังคมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
 • เสียงสะท้อนของนักศึกษาสหกิจศึกษาประสบการณ์และปัญหาในการฝึกสหกิจศึกษา
 • มานุษยวิทยากับจุลชีพ : สถานภาพองค์ความรู้จากวิวัฒนาการร่วม
 • Big Data : ภูมิทัศน์ใหม่ในการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในประเทศไทย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
Note: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
TOC:
 • บทความวิจัย การรับรองสิทธิของคู่สมรสที่มีความผิดปกติในเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองฝ่ายในการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
 • ปัญหาทางกฎหมายของความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • ปัญหาทางกฎหมายของความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • ปัญหาการใช้อำนาจขององค์การบริหาร่วนตำบล
 • แรงจูงใจในการเข้าศึกษาในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
 • บทความวิชาการ ปัญหาผู้เสียหายในการนำคดีอาญามาร้องทุกข์พนักงานสอบสวน
 • ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้่องถิ่นที่แก้ไขใหม่ของการกำกับดูแลภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอารณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะมนุษย์
 • กระบวนการยติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ : ข้อสังเกตเปรียบเทียบกับประเทศไทย (ตอนที่ 3)
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563
Note: ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563
TOC:
 • บรรณาธิการปริทัศน์ แคลคูลัสควอนตัม
 • บทความวิจัย วิศวกรรมศาสตร์ การใช้ปูนซีเมนต์และเถ้าขยะในการปรับปรุงกำลังอัดของดินเหนียว
 • การประเมินปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ของเขื่อนรัชชประภา และเขื่อนบางลาง
 • การประเมินสภาพฝายด้วยเทคนิควิธีดัชนีสภาพและกระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้น
 • การปรับปรุงการเผาไหม้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยใช้ก๊าซโอโซนช่วยการเผาไหม้
 • การผลิตตัวดูดซับไออนปรอทและไอออนซัลไฟด์จากยางรถยนต์ใช้แล้ว
 • การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลสำหรับการบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์
 • กาวิเคราะห์เสถียรภาพของวงจรกรองแอ๊กทิฟขอาร์ซีอันดับ 3 ที่ใช้ออปแอมป์แบบปลายคู่
 • การศึกษาและพัฒนาเครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบแกมมาโดยแหล่งความร้อนจากกระบวนการแก๊สปิโตรเลียมเหลว
 • ผลกระทบของกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานวัสดุต่อชนิดต่อโครงสร้างทางโลกหวิทยาและมบัติทางกลระหว่างอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 356 กับ SSM 7075 โดยมีชั้นทองแดงเป็นวัสดุเสริมในแนวเชื่อม
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การตรวจวัดความเข้มข้นไนโตรเจนออกไซด์ในพื้นที่การจราจรของจังหวัดนครศรีธรรมราชและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
 • การปรับปรุงความคงทนของสีและสมบัติการป้องกันรังสีของผ้าฝ้ายเคลือบนาโนไคโตซานและซิงค์ออกไซด์ย้อมคราม
 • โมเดลสมการเชิงโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคืนสภาพได้ทางไซเบอร์ของดิจิทัลซัพพลายเชน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
 • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสของสารสกัดของข้าวพันธุ์ล้นยุ้งและแม่พญาทองดำ
 • การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระกับกลางในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บิรหารธุรกิจอุตสาหกรรมยานยานต์สมัยใหม่
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563
Note: ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563
TOC:
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในสังคมชนบทไทย ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
Note: ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
TOC:
 • ปัญหาการใช้ตำราไวยากรณ์และคู่มือภาษาสเปนระดับ A2 กับผู้เรียนชาวไทย การใช้กาลอดรตวมบูรณ์รูปกริยาเดี่ยว และกาลอดีตไม่สมบูรณ์
 • ประโยค Passiv และรูปประดยคแบบอื่นที่มีนัย Passiv ในภาษาเยอรมัน
 • สีลิษฐพจนคำสยาม ในนันโทปนันทสูตรคำหลวง การศึกษากลววิธีการแปลแต่งนันโทปนันทสูตรคำลหวงจากพระบาฬีนนโทปนนทสูตร
 • การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเจดีย์มอญ-พม่า ในจังหวัดแพร่
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
TOC:
 • บทความวิจัย ปัญหาการอ่านในสังคมไทย : บริบทระบบการศึกษาและปัจจัยสนับสนุน
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการใช้ภาาจีนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน
 • Integrative Buddhist Psychology to Reduce the Violence Problem in Family in Suratthani Province
 • พิธีกรรมไหว้ครูหมอโนราในจังหวัดตรัง
 • เรื่องเล่าและการเล่าเรื่องโนราจากความทรงจำของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
 • Cultural Content in English for Tourism Textbook for Enlgish Major Student : A Case Study of the Suratthani Rajabhat University, Southern Thailand
 • เงื่อนไขสำคัญในการจัดการร่วมด้านการจัดการขยะ : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าขยะเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • เครือข่ายความหมาย "นอก" ในภาษาไทย
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 • The Balance of Power and Agricultural Land Use Rights Transfer inShanpotian Village, Yaoan Country, Yunnan Province of China
 • บทความวิชาการ ความเป็นมาของการเมืองการปกครองไทย
 • นิทรรศน์นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ : บทพินิจพลวัตประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทย
 • ทุนมนุษย์ : กุญแจเพื่อการพัฒนาชาติของสิงคโปร์
 • สื่อกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเมือง
 • ปริทัศน์หนังสือ สถานการณ์ภาษาในมาเลเซีย : การเลือกภาษาและภูมิทัศน์ภาษา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Note: ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TOC:
 • กิจการเพื่อสังคมกับการแก้ปัญหาในสังคมไทย
 • บทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
 • การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนกับสำนวนไทยที่เกี่ยวกับสี
 • การศึกษาความสุภาพในการสื่อสารระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีน
 • เปรียบเทียบนวนิยายเรื่องนาคของไทยกับตำนานเรื่องนางพญางูขาวของจีน
 • การพัฒนการจัดการเรียนู้รายวิชาวิธีสอนภาษาอักงฤษโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิด วิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้ายด้ายเทพกาญจนาอุปภัมภ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรมสำหรับนักเรีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 • การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสตาร์ท (Start) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • การใช้วรรณกรรมท้องถิ่นและทคนิคการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพวงพยอม จังหวัดพะเยา
 • แนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย
 • การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการสร้างอาชีพเสริมในพื้นที่บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563
TOC:
 • The Faces of Teens : The Exhibition of Multiple-identity inSocial Media
 • ผลจองการตลาดภายใน การบูรณาการโซ่อุปทานภายในและคุณภาพบริการภายในที่มีต่อความพึงพอใจของพนักงานในธุรกิจร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย
 • กลยุทธ์การบริหารงานการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกาาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในยุค 4.0 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
 • รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ความสุขในการทำงานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
 • การพัฒนารูปแบบการสอนดนตรีสำหรับวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียนมัะยมศึกษา
 • สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรรายวิชาทักษะปฏิบัติขับร้องตะวันตกของสถาบันอุดมศึกษาในประเทสไทย
 • การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะของซิมพ์ซัน
 • การรับรู้คุณค่าสุนทรียภาพทางศิลปะและการตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนริมน้ำจันทบูรผ่านประสบการณ์การรับรู้ของคนในชุมชน และนักท่องเที่ยวในฐานะแหางท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดจันทบุรี
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครีว จังหวัดสุพรรณบุรี
 • การพัฒนาชุดกิจกรรมนาฏศิลป์สากลสำหรับกลุ่มคนทำงานสำนักงาน
 • การศึกษาการกำกับอภิปัญญาของนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาในรายวิชาปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
 • การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง พอลิเมอร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกัยเทคนิค POE และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
 • การพัมนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบ STAD ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563
Note: ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563
TOC:
 • บรรณาธิการปริทัศน์ ความต้องการระบบวัดทดสอบคุณลักษณะของสายอากาศสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย
 • บทความวิจัย วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยแบบใหม่สำหรับวัสดุปลูกชนิดชิ้นตาอ้อย
 • การลดสัดส่วนของเสียจากข้อบกพร่องแตกร้าวของสินค้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น
 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยน้ำแบบแรงดันสูงภายใต้ต้นทุนต่ำโดยใช้เทคโนโลยีพิมพ์ 3 มิติ
 • จลนพลศาสตร์การอบแห้งมะม่วงด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานรังสีอาทิตย์ชนิดอุโมงค์ลม
 • เทคนิคการเพิ่มสมรรถนะทางแรงบิดของมอเตอร์เหนี่ยวนำเมื่อแรงดันขาดหายไปหนึ่งเฟสโดยใช้ตัวเก็บประขุร่วมกับสายนิวทรัล
 • ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลดขนาดอนุภาคของเม็ดแป้งมันสำปะหลังในกระบวนการอบแห้ง
 • ผลของการเผาซ้ำต่อสมบัติเชิงกลและลักษณะทางกายภาพของอิฐดินดิบทนไฟที่ใช้ก่อเตาเผาเซรามิกชนิดไช้ฟื้นทางเดินลมร้อนลง
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อหาค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุดสำหรับแผนการซักตัวอย่างเพื่อยอมรับแบบสองชุด
 • คุณสมบัติทางเคมีกายภาพโปรตีรไข่ขาวไฮโดรไลเซตแห้งแช่เยือกแข็งที่ยอยด้วยเอนไซม์นิวเทรส
 • ฟิล์มคอมโพสิตชีวภาพแป้งมันสำปะหลังเทอร์โมพลาสติก/ผักตบชวาที่เพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้แอปพลิเคชั้นไลน์ในสมาร์ตโฟน
 • สถาปัตยกรรม การวัดค่าประสิทธิภาพการเข้าถึงโตรงข่ายคมนาคมขนส่งของเมืองเชียงใหม่ กรณีศึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
 • การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถบรรทุก
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจแบบองค์รวมในการให้บริการสุขาภระบบสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐของโรงพยาบาลในประเทศไทย
 • การพัฒนารุปแบบสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
 • รูปแบบการพัฒนาธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 15 ฉบับที่ 72 มกราคม - มีนาคม 2563
Note: ปีที่ 15 ฉบับที่ 72 มกราคม - มีนาคม 2563
TOC:
 • เทิดไว้เหนือเกล้า
 • คุยกับ อพส.
 • เรื่องเล่า...จากปก
 • Stories
 • Move together
 • Smart Organization
 • Easy English
 • สาระสุขภาพ
 • บ้านมิตรไมตรี
 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋@นิคม&ชาวเขา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563
TOC:
 • ดีเอสไอ ร่วมใจเชิดชู 5 ธันวาคม วันสำคัญของชาติ
 • 17 ปีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ทิศทางและนโยบายของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล
 • DSI ในบริบทราชการ 4.0
 • มาตรการที่สำคัญตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตอนที่ 1)
 • แนวทางการปฏิบัติการร่วมของหน่วยปฏิบัติการเแพาะกิจภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • รู้จักประวัติศาสตร์ที่ดินในประเทศไทย : จุดกำเนิดปัญหาการบุกรุก
 • สารพัดรูปแบบแชร์ลูกโซ่ สุดท้ายคือ กลหลอกลวง
 • กฎหมายไหม่...ชวนรู้
 • โลกสีเขียว : หนักที่เราเบาที่โลก
 • ขอพูดด้วยตน : ขึ้นอย่าหลง ลงอย่าท้อ
 • วาไรตี้ เฮลท์ : โรคตุ่มน้ำพอง เพมฟิกัส
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563
TOC:
 • รูปแบบการบริหารงานบุคคลโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้การเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
 • การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นมรดกบ้านถ้ำ โรงเรยนบ้านถ้ำประชาบำรุง
 • ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยที่มีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และ ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • การสืบทอดและคุณทค่าทางจริยธรรมของชาวอีสานในสัญญาณกลองพล : กรณีศึกษาตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 • คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติต่อบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโมเดฃการวัดการแสวงหาความรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 • รูปแบบการประเมินนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ
 • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจชุมชนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น
 • แบบจำลองการพยากรณ์ยอดขายโดยวิธีการทางเศรษฐมิติ : กรณีศึกษาชิ้นส่วนนิวเมติกส์ของบริษัท นิวแมํก จำกัด สาขาชลบุรี
 • การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจำแนกกลุ่มผู้ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์และไม่ใช้เกษตรอินทรีย์ ในตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 • องค์กรนวัตกรรมกับธรรมาภิบาลของศุลกากรไทย
 • บุพเพนิวาส : ภาพสะท้อนด้านการถ่ายทอดข้อมูลทางวัฒนธรรม