Search results

19 results in 0.03s

หนังสือ

  โครงการจัดทำสัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จรพระเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศูนย์แผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โครงการจัดทำสัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จรพระเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศูนย์แผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บทสัมภาษณ์ ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
 • บทสัมภาษณ์ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
 • บทบาทของการเป็นผู้นำทางการศึกษา และการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
 • บทบาทของการเป็นผู้นำและการขับเคลื่อนสังคมให้ไปในทิศทางที่ดี
 • กีรตยาจารย์แห่งมาหวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
 • โล่เกียรติยศ
 • ครูดีเด่น
 • บุคลากรดีเด่น
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • โครงสร้างมหาวิทยาลัยและข้อมูลสถิติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2020
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ข้อมูลภาพรวมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • รายงานการเงินของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • สรุปสารสนเทศสำคัญ ปีการศึกษา 2562
 • สรุปสารสนเทศเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
 • ภาคผนวก
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ข้อมูลภาพรวมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • รายงานการเงินของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย