Search results

2,120 results in 0.04s

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) การจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) การจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,2547
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,2547
หนังสือ

หนังสือ

  วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์พุทธกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองสาวัตถี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาพุทธกิจ 5 ประการ 2) เพื่อศึกษาพุทธกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองสาวัตถี 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์พุทธกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองสาวัตถี วิทยานิพนธ์นี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา เอกสารที่เป็นตำรา บทความเชิงวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์แล้วสรุปผลวิจัยนำเสนอตามลำดับ ผลการวิจัยพบว่า 1) พระพุทธเจ้าทรงประสบผลสำเร็จอย่างสูงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการวางรากฐานในการเผยแผ่โดยการบำเพ็ญพุทธกิจประจำวัน 5 ประการในทุก ๆ วัน เพราะทรงมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการเผยแผ่พระศาสนา มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการในด้านเวลา บุคลากร และองค์กรซึ่งทรงบำเพ็ญควบคู่กันไป พระพุทธองค์ทรงบริหารจัดการได้อย่างสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกับพุทธกิจประจำวันทั้ง 5 ประการ จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักและแผ่ขยายออกไปในแคว้นต่าง ๆ ของอินเดียได้นั้น เพราะเป็นผลสำเร็จที่เกิดจากการบำเพ็ญพุทธกิจประจำวันที่มีประสิทธิภาพนี้เอง 2) พระพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พุทธกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้ง 5 ประการนั้น เป็นแบบอย่างที่ทรงคุณค่า ซึ่งเราสามารถนำเอารูปแบบ วิธีการ หลักธรรม มาใช้เป็นหลักควบคู่กันไปได้อย่างกลมกลืนในการดำเนินชีวิตประจำวัน และในการดำเนินงานในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของการทำงานและการดำเนินชีวิตมีความราบรื่น มีระเบียบวินัย สามารถพัฒนาจิตใจและแก้ปัญหาได้ด้วยสันติวิธี 3) พุทธกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองสาวัตถีนั้น กล่าวได้ว่า ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง อันเป็นผลมาจากการทรงงานในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเผยแผ่ การบริหารและการกำกับดูแลคณะสงฆ์ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบริหารจัดการด้านเวลาได้อย่างลงตัว โดยทรงบำเพ็ญพุทธกิจประจำวันเป็นงานหลัก และทรงงานด้านต่าง ๆ ควบคู่กันไป กล่าวคือ ทรงบริหารจัดการงานหลักและงานรองได้อย่างสอดประสานกันลงตัว ทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองสาวัตถีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีพุทธบริษัท 4 บรรลุธรรมมากมาย จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระอรหันต์ และสาวัตถีเป็นเมืองศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยนั้น
วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์พุทธกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองสาวัตถี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาพุทธกิจ 5 ประการ 2) เพื่อศึกษาพุทธกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองสาวัตถี 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์พุทธกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองสาวัตถี วิทยานิพนธ์นี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา เอกสารที่เป็นตำรา บทความเชิงวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์แล้วสรุปผลวิจัยนำเสนอตามลำดับ ผลการวิจัยพบว่า 1) พระพุทธเจ้าทรงประสบผลสำเร็จอย่างสูงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการวางรากฐานในการเผยแผ่โดยการบำเพ็ญพุทธกิจประจำวัน 5 ประการในทุก ๆ วัน เพราะทรงมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการเผยแผ่พระศาสนา มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการในด้านเวลา บุคลากร และองค์กรซึ่งทรงบำเพ็ญควบคู่กันไป พระพุทธองค์ทรงบริหารจัดการได้อย่างสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกับพุทธกิจประจำวันทั้ง 5 ประการ จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักและแผ่ขยายออกไปในแคว้นต่าง ๆ ของอินเดียได้นั้น เพราะเป็นผลสำเร็จที่เกิดจากการบำเพ็ญพุทธกิจประจำวันที่มีประสิทธิภาพนี้เอง 2) พระพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พุทธกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้ง 5 ประการนั้น เป็นแบบอย่างที่ทรงคุณค่า ซึ่งเราสามารถนำเอารูปแบบ วิธีการ หลักธรรม มาใช้เป็นหลักควบคู่กันไปได้อย่างกลมกลืนในการดำเนินชีวิตประจำวัน และในการดำเนินงานในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของการทำงานและการดำเนินชีวิตมีความราบรื่น มีระเบียบวินัย สามารถพัฒนาจิตใจและแก้ปัญหาได้ด้วยสันติวิธี 3) พุทธกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองสาวัตถีนั้น กล่าวได้ว่า ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง อันเป็นผลมาจากการทรงงานในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเผยแผ่ การบริหารและการกำกับดูแลคณะสงฆ์ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบริหารจัดการด้านเวลาได้อย่างลงตัว โดยทรงบำเพ็ญพุทธกิจประจำวันเป็นงานหลัก และทรงงานด้านต่าง ๆ ควบคู่กันไป กล่าวคือ ทรงบริหารจัดการงานหลักและงานรองได้อย่างสอดประสานกันลงตัว ทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองสาวัตถีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีพุทธบริษัท 4 บรรลุธรรมมากมาย จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระอรหันต์ และสาวัตถีเป็นเมืองศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยนั้น
The thesis entitled “An Analytical Study of the Buddha’s Tasks for Propagating Buddhism in Savatthi" served the purposes: 1) to study the Buddha’s tasks of five duties as a daily routine, 2) to study his tasks for propagating Buddhism in the city called Savatthi, and 3) to analyze values of his tasks for propagating Buddhism in the preceding city. It was derived from the documentary research, collecting data from such secondary sources as the Tipitaka, commentaries, canonical texts, academic articles, and relevant researches. Collected data were brought to analyze and results were subsequently summarized to present findings. Results of research have found the following findings: 1) It was obvious that The Buddha highly succeeded in propagating Buddhism by laying firm foundations for propagating his faith through regular five duties as his daily routines, for he was determined with his clear purposes in propagating it. His tasks were well planned systematically and effectively in various domains like managements of time, personnel and organizations. He concurrently performed his tasks and coped with them harmoniously. That was why Buddhism had become well known and spread to various states of India in those days because it was his great successes of effective managements of his tasks of five daily routines. 2) It was said the Buddha was greatly regarded as monarchs’ and human beings’ great teacher. His tasks of five daily routines for propagating Buddhism was labeled as the priceless model, which we could harmoniously apply the model, methods and rule of his dharma as our refuge to leading our everyday life. To follow the Buddha’s footsteps, it brought about one’s effectiveness of the job and ways of their daily life to be smooth, disciplined, which enabled them to develop their mind and address their problems by peaceful means. 3) As far as the Buddha’s tasks for propagating Buddhism in the city called Savatthi were concerned, he was absolutely successful. It was the result of his duty performances in such many fields as propagation, managements and administration of Sangha Order. In one aspect, the Buddha managed his time excellently by undertaking his daily routines as the main task together with other ones. In other words, the Buddha coped with his main tasks and secondary ones appropriately, culminating in his effective and efficient propagation of Buddhism in the city called Savatthi, As a result, there were a number of four Buddhist adherents attaining arahantship in Savatthai to the extent that it was labelled ‘Savatthi, the City of Arahants’. In fact, it had become the centre of propagating Buddhism in those days.
หนังสือ

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการกำเนิดมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการการกำเนิดมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ในครรภ์ 9 เดือน 3) เพื่อวิเคราะห์พัฒ นาการการกำเนิดมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ในครรภ์ 9 เดือน เอกสารที่ใช้ ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ตำรา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเอกสาร ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์แบบสร้างข้อมูลสรุปนิรนัย ผลการวิจัยพบว่า: การกำเนิดมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ประกอบด้วย 1) มารดามีระดู 2) มารดา บิดา อยู่ร่วมกัน 3) มีสัตว์มาเกิด ลักษณะสัมพันธ์ของการเกิดขึ้นซึ่งชีวิตมนุษย์นั้น เกิดจากองค์ประกอบ 3 ส่วน ที่ประกอบกันเข้าอย่างเหมาะสม ไม่ขาดไม่เกิน ไม่อาจขาดส่วนใดส่วนหนึ่งได้ มนุษย์มิใช่สิ่งสร้างของพรหมและไม่มีส่วนใดคงที่ มนุษย์เกิดจากองค์ประกอบทางกายหรือรูป (รูปประกอบขึ้นจากธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ) และนาม คือ จิต (เวทนา สัญญา สังขาร จิต วิญญาณ) ทั้งหมดรวมกันเรียกว่า มหาภูตรูป 4 และขันธ์ 5 เกิดจากกิเลส กรรม วิปาก เกิดในภูมิ 3 ตามหลักปฏิจจสมุปบาทภายใต้กฎของไตรลักษณ์ในวัฏฏะสงสาร พัฒนาการการกำเนิดมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ในครรภ์ 9 เดือน คือมีการเจริญเติบโตไปตามขั้นตอน ที่สรุปได้ ดังนี้ เดือนที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 – 4 ดังนี้ 7 วัน เป็นกลละ มีลักษณะใสดุจน้ำมันเนยดั่งหยดน้ำมันงา 14 วัน เป็นอัพพุทะ มีลักษณะขนขึ้น ดุจน้ำล้างเนื้อ 21 วัน เป็นเปสิ มีลักษณะเป็นชิ้นเนื้อ 28 วัน เป็นฆนะ มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อ มีสัณฐานดังไข่ไก่ เดือนที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 – 8 ดังนี้ 35 วัน เป็นปสาขะ มีลักษณะแตกออกเป็น 5 ปุ่ม คือ ศีรษะ 1 แขน 2 ขา 2 42 วัน เป็นปริปากะ เป็นปัญจสาขาที่แก่ตัว คือเจริญเต็มที่ 49 วัน เกิดจักขุประสาท มีการเจริญของประสาทตา 56 วัน เกิดโสตประสาท มีการเจริญของประสาทหู เดือนที่ 3 สัปดาห์ที่ 9 – 12 สัปดาห์ที่ 9 เกิดชิวหาประสาท มีการเจริญเติบโตของประสาทลิ้น เดือนที่ 4 – 9 จากเดือนที่ 4 – เดือนที่ 9 นี้อวัยวะต่าง ๆ พัฒนาครบ 32 ประการแล้ว ต่อจากนี้ก็เป็นพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตของสัตว์ในครรภ์มารดาด้วยข้าวน้ำ อาหาร อากาศ ในส่วนกายประสาทนั้นมีมาแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5 คือปฏิสนธิจิตนับตั้งแต่อุปาทะขณะของปฏิสนธิจิตที่เรียกว่าปฏิสนธิกาล รวม 5 สัปดาห์ เป็น 35 วัน และพัฒนาจนครบถึง 9 เดือน พัฒนาการการกำเนิดมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ในครรภ์ 9 เดือน การปฏิสนธิในครรภ์มารดา เป็นวิวัฒนาการของสัตว์ผู้มีกรรมกำหนดให้มาเกิดในครรภ์ รูปมีอาการ 32 ประการ มารดาของสัตว์ในครรภ์บริโภคข้าว น้ำ อย่างไร สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดา ก็เลี้ยงอัตภาพอยู่ด้วยอาหารอย่างนั้นในครรภ์ กรรมเป็นตัวกำหนด ซึ่งทำกรรมเช่นไรก็ย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้น มนุษย์ได้รูปด้วยการกำหนดของกรรม
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการกำเนิดมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการการกำเนิดมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ในครรภ์ 9 เดือน 3) เพื่อวิเคราะห์พัฒ นาการการกำเนิดมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ในครรภ์ 9 เดือน เอกสารที่ใช้ ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ตำรา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเอกสาร ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์แบบสร้างข้อมูลสรุปนิรนัย ผลการวิจัยพบว่า: การกำเนิดมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ประกอบด้วย 1) มารดามีระดู 2) มารดา บิดา อยู่ร่วมกัน 3) มีสัตว์มาเกิด ลักษณะสัมพันธ์ของการเกิดขึ้นซึ่งชีวิตมนุษย์นั้น เกิดจากองค์ประกอบ 3 ส่วน ที่ประกอบกันเข้าอย่างเหมาะสม ไม่ขาดไม่เกิน ไม่อาจขาดส่วนใดส่วนหนึ่งได้ มนุษย์มิใช่สิ่งสร้างของพรหมและไม่มีส่วนใดคงที่ มนุษย์เกิดจากองค์ประกอบทางกายหรือรูป (รูปประกอบขึ้นจากธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ) และนาม คือ จิต (เวทนา สัญญา สังขาร จิต วิญญาณ) ทั้งหมดรวมกันเรียกว่า มหาภูตรูป 4 และขันธ์ 5 เกิดจากกิเลส กรรม วิปาก เกิดในภูมิ 3 ตามหลักปฏิจจสมุปบาทภายใต้กฎของไตรลักษณ์ในวัฏฏะสงสาร พัฒนาการการกำเนิดมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ในครรภ์ 9 เดือน คือมีการเจริญเติบโตไปตามขั้นตอน ที่สรุปได้ ดังนี้ เดือนที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 – 4 ดังนี้ 7 วัน เป็นกลละ มีลักษณะใสดุจน้ำมันเนยดั่งหยดน้ำมันงา 14 วัน เป็นอัพพุทะ มีลักษณะขนขึ้น ดุจน้ำล้างเนื้อ 21 วัน เป็นเปสิ มีลักษณะเป็นชิ้นเนื้อ 28 วัน เป็นฆนะ มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อ มีสัณฐานดังไข่ไก่ เดือนที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 – 8 ดังนี้ 35 วัน เป็นปสาขะ มีลักษณะแตกออกเป็น 5 ปุ่ม คือ ศีรษะ 1 แขน 2 ขา 2 42 วัน เป็นปริปากะ เป็นปัญจสาขาที่แก่ตัว คือเจริญเต็มที่ 49 วัน เกิดจักขุประสาท มีการเจริญของประสาทตา 56 วัน เกิดโสตประสาท มีการเจริญของประสาทหู เดือนที่ 3 สัปดาห์ที่ 9 – 12 สัปดาห์ที่ 9 เกิดชิวหาประสาท มีการเจริญเติบโตของประสาทลิ้น เดือนที่ 4 – 9 จากเดือนที่ 4 – เดือนที่ 9 นี้อวัยวะต่าง ๆ พัฒนาครบ 32 ประการแล้ว ต่อจากนี้ก็เป็นพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตของสัตว์ในครรภ์มารดาด้วยข้าวน้ำ อาหาร อากาศ ในส่วนกายประสาทนั้นมีมาแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5 คือปฏิสนธิจิตนับตั้งแต่อุปาทะขณะของปฏิสนธิจิตที่เรียกว่าปฏิสนธิกาล รวม 5 สัปดาห์ เป็น 35 วัน และพัฒนาจนครบถึง 9 เดือน พัฒนาการการกำเนิดมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ในครรภ์ 9 เดือน การปฏิสนธิในครรภ์มารดา เป็นวิวัฒนาการของสัตว์ผู้มีกรรมกำหนดให้มาเกิดในครรภ์ รูปมีอาการ 32 ประการ มารดาของสัตว์ในครรภ์บริโภคข้าว น้ำ อย่างไร สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดา ก็เลี้ยงอัตภาพอยู่ด้วยอาหารอย่างนั้นในครรภ์ กรรมเป็นตัวกำหนด ซึ่งทำกรรมเช่นไรก็ย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้น มนุษย์ได้รูปด้วยการกำหนดของกรรม
The objectives of this thesis are as follows : 1) To study the human origin in Theravada Buddhism 2) To study the development of human origin in Theravada Buddhism: in the 9 months womb 3) To analyze development Human birth in Theravada Buddhism: In the 9 months womb. The researcher collected and studied from Tripitaka, commentary, textbooks and related researches, and analyzed the contents by the Inductive form. The results were as follows: The origin of human beings in Theravada Buddhism consists of 1) Mothers with menstruation. 2) Mothers of fathers have sex. 3) Fertilized in the womb. The relationship between the occurrence of human life caused by 3 elements that fit together not lacking no more can not lack any part humans are not the creation of Brahma and there is no fixed part. Humans are caused by physical or physical elements. (The state consists of elements from earth elements, water elements, wind elements, fire elements) and conditions. The names are mental (compassion, promise, spirituality). Element 4 Khan 5 was born from the passion of karma. Born in landscape 3 according to the principle of the monarchy under the law of the trinity. The development of human origin in Theravada Buddhism: In the 9-month womb is growing according to the steps summarized as follows. 1st month, week 1 - 4 as follows. 7 days, with a clear look like butter oil as sesame oil drops. 14 days as a push-up, with a hairy appearance Like washing water 21 days is a piece of meat. 28 days as a lump of flesh with the appearance of eggs. Month 2, week 5 - 8 as follows. 35 days, is a pagoda with a split style into 5 buttons, one head, two arms, and two legs. In 42 days, as Paripaka is an old age is fully grown, 49 birthday optic nerve with the growth of the optic nerve and 56 birthdays with the growth of the auditory nerve. Month 3, week 9 - 12, week 9, causing a nervous breakdown with the growth of the tongue nerves. Month 4 - 9 from this 4th - 9th month. Various organs have been developed for 32 years. After this, the development of the animals in the mother's womb is developed with rice, water, food, air. In the neuroscience that has been there since the 5th week. Mental fertilization from the moment of spiritual fertilization, called the 5-week conception to 35 days, and until 9 months. The development of human origin in Theravada Buddhism: In the 9-month womb, fertilization in the mother's womb is the evolution of the karma of animals that have been born in the womb. There are 32 symptoms. The mother of the fetus consumes rice, water, how animals are in the womb. Was fed with food like that in the womb Karma determines which has done such deeds, it would have received such karma human beings can form with karma.