สารนิพนธ์
(ก-ฎ) 98 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม) สาขาการจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม) สาขาการจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550