วิทยานิพนธ์
(ฑ), 144 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.