หนังสือทั่วไป
290 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    พื้นฐานทางปรัชญาของการวิจัย -- ความรู้พื้นฐานของการวิจัย -- เทคนิควิธีการเฉพาะของการวิจัย -- ภาพในอนาคตของการวิจัย.
พื้นฐานทางปรัชญาของการวิจัย -- ความรู้พื้นฐานของการวิจัย -- เทคนิควิธีการเฉพาะของการวิจัย -- ภาพในอนาคตของการวิจัย.
หนังสือทั่วไป
290 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    พื้นฐานทางปรัชญาของการวิจัย -- ความรู้พื้นฐานของการวิจัย -- เทคนิควิธีการเฉพาะของการวิจัย -- ภาพในอนาคตของการวิจัย.
พื้นฐานทางปรัชญาของการวิจัย -- ความรู้พื้นฐานของการวิจัย -- เทคนิควิธีการเฉพาะของการวิจัย -- ภาพในอนาคตของการวิจัย.
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.