วารสาร
218 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 27 ซม.
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Note: ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TOC:
 • การวิเคราะห์ศฤงคารรสที่ปรากฏในบทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดไทยในประเทศอินเดีย
 • กระบวนการยุติธรรมของข้าราชการครูกับกฎนิคหกรรมที่ใช้กับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
 • แนวทางในการอนุรักษ์ศาสนสถานวัดพระธาตุดอยถำของชุมชนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • ผลการฝึกว่ายน้ำแบบฟรีสไตล์โดยใช้ออกซิเจนน้อย กับการกลั้นหายใจระยะทาง 50 เมตร ของนักว่ายน้ำเยาวชนเชียงใหม่
 • การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกกับสโมสรฟุตบอลที่ได้รับความนิยม
 • แนวทางการพัฒนาความร่วมมือในบทบาทหน้าที่ระหว่างองค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านกับเทศบาลตำบลในเขตภาคเหนือตอนบน
 • ความเหมาะสมในการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรไทย - เมียนมา บ่ายห้วยต้นนุ่น อำเภอขุมยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนานักศึกษาออกแบบแผนกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยการเรียนรู้เชิงรุก
 • การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดกิจกรรมและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครูผู้สอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน
 • การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ศีล 5 โดยใช้เทคนิคการใช้คำถามเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าแดง จังหวัดเชียงใหม่
 • คาบาร์เร่ต์ในจังหวัดเชียงใหม่
วารสาร
115 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2560
TOC:
 • บทความวิชาการ แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยใช้แนวคิดทาง SROI Methods for Evaluating The Performance of Community Learning Center by SROI
 • ความสุขในการทำงาน : ความหมายและการวัด
 • Concept and Measurement of Happiness at Work
 • บทความวิจัย ทัศนคติต่อคนพิการ : ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันหรือขวางกั้นการสร้างความเท่าเทียม
 • ปัจจับด้านส่วนบุคคลและปัจจับด้านลักษณะงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโนดลยีราชมงคลพระนคร
 • การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพื่อจัดการด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนของชุมชนตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการจำหนายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวคิดของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการกุด กรณีศึกษา : บ้านกุดชุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ระดับทักษะมวยไทยของนักศึกษาชายสถาบันการพลศึกษาเขตภาคกลางปีการศึกษา 2558
 • การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลกจิสติกส์ด้านการขนส่งด้วยรถบรรทุกจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (มาตรฐาน Q) เพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการขนส่งเมื่อเข้าสู่ AEC
วารสาร
104 หน้า ; 26 ซม.
  ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
TOC:
 • บริบทด้านเศรษฐกิจ และสังคม ของครัวเรือนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบวกเต๋ยจำกัด
 • ปัญหาการกำหนดความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย
 • การนำเสนอรูปแบบการบริหารเครือข่ายสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • ศิลปะเชิงแนวคิดของคามิน เลิศชัยประเสริฐ พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31
 • คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานที่ทำงานเป็นกะ ที่ปฏิบัติงานภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
 • การศึกษาคุณลักษณะของครูผู้สอนนักเรียนที่มีต้องกาารพิเศษที่เรียนร่วมกับนักเรียนปกติระดับประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของพยาบาลวิชาชีพในเครือข่ายสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด
 • กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
 • พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความคิดเห็น และรูปแบบรายการจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 • ระดับทักษะกีฬาฟุตบอลของนักศึกาาสาขาวิชาพลเมือบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2558
วารสาร
424 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  ปีที่ 17 พฤศจิกายน 2560
Note: ปีที่ 17 พฤศจิกายน 2560
TOC:
 • บทบรรณาธิการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับการใช้ภาษาต่างประเทศของคนไทย
 • "พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์" : การศึกษามโนอุปลักษณ์ และมุมมองของพสกนิกรไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9
 • "จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช" : พระมหากษัตริย์ผู้ทรงบทบาทของพระวิษณุ
 • ขายหัวเราะ - มหาสนุกฉบับในหลวงรัชกาลที่ 9 : การ์คูนกับการเทิดพระเกียรติและการแสดงความอาลัย
 • คำนิยมในนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมา : การศึกษาโครงสร้างและลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม
 • กลวิธีทางภาษาที่หนังสือพิมพ์ไทยใช้ในการนำเสนอกลุ่มชาติพันธุ์โรฺีนจา
 • นามนัยในภาษาไทย
 • ข้อบกพร่องในการเขียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน WhatsApp สำหรับการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
 • ยมกในบทประพันธ์ของพาณะ
 • พินิจวาทศิลป์โน้มน้าวใจในมหาชาติคำหลวง
 • คำสอนและกลวิธีการสอนในเรื่องนางนพมาศ
 • เมื่อ "ตำรากับข้าวชาววัง" ออกสู่โลกกว้าง : กำเนิดและพัฒนาการของ "ตำรากับข้าวชาววัง" ในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงการตั้งโรงเรียนสตรี
 • บทคร่ำครวญในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่
วารสาร
88 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560
TOC:
 • ผลงานการอำนวยความยุติธรรมเชิงรุกแก่ชาวเลราไวย์ ดีเอสไอได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
 • DSI ผุดเครื่องฝึกยิงปืนจำลองสถานการณ์ SIMULATOR พัฒนาความชำนาญ การใช้อาวุธแม่นยำ - ปลอดภัย
 • การวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุน การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • เครื่องข่ายต้นแบบดีเอสไอ : เบื้องหลังความสำเร็จในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ
 • สรุปข้อเปรียบเทียบ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
 • การคุ้มครองพยานคดีค้ามนุษย์ในประเทศไทย
 • ภารกิจเดินสายจัดโครงการ "DSI Campus Tour" # Season 1 เพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจ หน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับเสียงตอบรับที่ดีเกินคาด
 • ระวังรังนกเก๊ ทำมาจากยางไม้
 • กินกิบตัวนั้นซะ
 • โลกสีเขียว ตอน สอนลูกเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ขอพูดด้วยคน คอน 8 ข้อคิดในการเป็นหัวหน้างาน - ผู้นำที่ดี
 • Top โรคร้ายเสี่ยงตายสูงสุดของคนไทย เพราะชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไป
วารสาร
88 หน้า : ภาพประกอบสี, กราฟ, ตารางประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
TOC:
 • มุมมองเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในอนาคต
 • ดีเอสไอ คว้ารางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้านการเบิกจ่ายระดับดีเด่น
 • นโยบายรัฐในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
 • ดีเอสไอ สร้างภูมิคุ้มกันหนี้นอกระบบให้แก่ประชาชน "The Choice เกมทางเลือก - ทางรอด"
 • DSI กับการแก้ปัญหา PWL ของไทย
 • ปัญหาเกี่ยวกับของกลางและการจ่ายเงินสินบนรางวัลในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 • เทคนิคการสอบสวนกรณีสำแดงสินค้าส่งออกเป็นเท็จไปใช้ขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรโดยทุจริต
 • ระวังกระแสบิทคอยน์
 • Cap Seal ขยะหรือประโยชน์มากกว่ากัน
 • 10 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • วิธีทำ CPR ที่ถูกต้อง ช่วยคนหัวใจหยุดเต้น - หยุดหายใจให้รอดชีวิต
วารสาร
226 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
TOC:
 • การพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1
 • การบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาท
 • การปกครองคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
 • การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และโยนิโสมนสิการสำหรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณสงฆ์จังหวัดพิจิตร
 • แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 • การพัฒนาหนังสือส่งเสิรมการอ่านชุดท่องเที่ยเมืองสามพรานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • ปัจจัยความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
 • การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึก
 • การปกครองตนเองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและกามีจิตสำนึกประชาธิปไตยของประชาสังคม
 • ผลกระทบของการบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมที่มีต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ -9- การนำเศรษฐกิจพอเพียง : เป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก
 • รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
 • การพัฒนารูปแบบเพื่อสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน
 • คุณลักษณะผู้นำของผูว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • การเมืองเรื่องพระพุทธรูป
วารสาร
304 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตารางประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2560
TOC:
 • ประสิทธิผลการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรม
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading - Thinking Activity)
 • รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์
 • การใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • การวิเคราะห์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
 • การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานภาครัฐอย่างลุ่มลึกในการศึกษาระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 • ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น
 • การดำเนินงานธรรมาภิบาลสีเชียวของสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
 • ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยเครือข่ายชุมชน ภาคอีสาน
 • วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนสาขาวิชาภาษาไทยในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
 • สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการเขต ในกรุงเทพมหานคร
 • พฤติกรรมกล้าแสดงออกตามคุณลักษณะวิชาชีพยาบาลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
 • การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบินด้วยหลักพุทธธรรมของสถาบ้นการบินพลเรือน
 • การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยบทละครเรื่องเงาะป่า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • รูปแบบการตลาดสถานีบริการปิโตรเลียมเหลา (LPG) ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาทางเลือกในเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
 • ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 • การบริหารจัดการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน : กรณีศึกษาหมู่บ้านต้นแบบ ในจังหวัดสมุทรสาคร
 • รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางพุทธจริยะรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์
 • การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วารสาร
294 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560
TOC:
 • ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15
 • รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือตอนล่าง
 • รูปแบบการพัฒาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
 • การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคในยุคโลกาภิวัตน์ตามหลักพุทธธรรม
 • มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองวิสาหกิจชุมชนเพื่อคุ้มครองอัตลักษณ์ของชุมชน : ศึกษากรณีชุมชนบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์
 • กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการตลาดในการบริหารธุรกิจน้ำผลไม้เกล็ดหิมะในเขดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศควรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
 • รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล
 • การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศด้านคุณภาพผู้เรียนเพื่อการบริหารงบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
 • อิทธิพลของความแตกต่างทางวัฒนธรรมและแรงจูงใจที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ข้ามชาติในประเทศไทย
 • มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและส่งเสริมสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย
 • การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการของลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
 • การประยุกต์ลายผ้าผ้ายของกลุ่มชาคิพันธุ์ผู้ไทยในภาคอีสานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
 • การพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามและประเมินความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • "WITCH HUNT" IN SOCIAL MEDIA : A PHENOMENON IN CONTEMPORATY THAI SOCIETY
 • การแต่่งงานข้ามวัฒนธรรม : การเปลี่ยนแปลงสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของหญิงไทยและครอบครัว ในจังหวัดนครราชสีมา
 • ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตาลโตนดตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 • บทความวิชาการ หลักพุทธธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • A DECADE OF PUBLIC ADMINISTRATION
 • Books Reviews พุทธะมาร์เก็ตติ้ง :Buddha Marketing
วารสาร
276 หน้า : ตารางประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560
TOC:
 • บทความวิจัย ทิศทางใหม่ของพัฒนาการทางรัฐศาสตร์
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาประมงไทยโดยใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมาตรฐานสากล
 • องค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านเนินกลาง หมู่ 2 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
 • การพัฒนาผู้นำต้นแบบในสังคมไทย
 • การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก
 • แนวทางการจัดหางานวิจัยด้านการบัญชีบริหาร
 • ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 13
 • หลักพุทธบูรณาการเครื่องมือครองใจคนของผู้บริหารยุคใหม่
 • ทฤษฎีภาวะผู้นำใฝ่บริการ : ทิศทางการบริหารจัดการองค์การในอนาคต
 • พระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก
 • รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท
 • สถานการณ์และการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกและสระแก้ว
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด คอนสตรัคติวิสต์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
 • กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจักสานบ้านดงชะพลู ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
 • การพัฒนารูปแบบชุดการจัดกิจกรรมแนแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท
 • จะสอนวรรณคดีอย่างไรให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์
 • วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • BOOK REVIEWS : วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี "วิ่งคว้าฝัน" สไตล์คน "ญ๊๋ปุ่น")
วารสาร
48 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 21 ฉบับที่ 106 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
Note: ปีที่ 21 ฉบับที่ 106 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
TOC:
 • รอบรู้ด้านการบังคับคดี
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขใหม่มีผลดีอะไรบ้าง
 • รอบรั้วบานเย็น
 • รอบรู้ด้านการบังคับคดี พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560
 • การส่งคำขอรับชำระหนี้โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 • HR กับเส้นทางการพัฒนาองค์กร ผลประโยชน์ทับซ้อน : Conflict of Interest
 • นานาน่ารู้ ปวดหลังอย่ามองข้าม สัญญาณโรคร้ายมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอิโลมา
 • 5 วิธีคิด สร้างความสุขใหม่ในชีวิตเดิม
วารสาร
48 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 21 ฉบับที่ 107 มีนาคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 21 ฉบับที่ 107 มีนาคม - เมษายน 2560
TOC:
 • รอบรู้ด้านการบังคับคดี
 • เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนกับบทบาทใหม่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรรัพย์กรมบังคับคดีในอนาคต
 • รอบรั้วบานเย็น
 • รอบรู้ด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาาทในคดีล้มละลาย
 • ท่านถาม-เราตอบ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทกฎหมายได้กำหนดว่ามีกรณีใดบ้าง
 • นานาน่ารู้ 8 เรื่องขำ
 • 15 วิธีเด็ด ๆ นำสมาร์ทโฟน Android เครื่องเก่ากลับมาใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด