วารสาร
226 หน้า : กราฟ ;ตาราง 21 ซม.
    ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
TOC:
  • การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชรา
  • ปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
  • การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชน