วารสาร
246 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บทความวิชาการ การสืบทอดอำนาจทางการเมืองโดยมิชอบ
 • ความรับรู้ของเยาวชนในจังหวัดเชียงรายที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ต่อกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • อำนาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในเมืองสุราษฎร์ธานี
 • บทความวิชาการ ขอสังเกตบางประการในคดีเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนทราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2)
 • พันธกรณีของประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ CRED : ศึกษากรณี การสื่อสารที่ทำให้เกิดความเกลียดชังทางคอมพิวเตอร์ Online Hate Speech ในกรอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
 • ความชอบธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการสืบราชสมบัติของพระมหากษัตริย์เดนทาร์ก : พัฒนาการทางประว้ติศาสตร์
 • การไกล่เหลี่ยคดีแพ่งก่อนฟ้องในศาลยุติธรรม
 • ความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสุนัขชุมชน
วารสาร
96 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
TOC:
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม SET100
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวนำเข้าของผู้บริโภค
 • การบริาหรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับการวิจัยเพื่อรับใช้สังคมท้องถิ่น
 • บทความวิชาการ
 • บทบาทของการเทียบเคียงสมรรถนะในการบัญชีบริหาร
 • วิวัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันจากมุมมองกระบวนการทันสมัย
วารสาร
225 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
TOC:
 • แนวทางการพัฒนารูปแบบงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 • การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรครูโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาด้านการวิจัยด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนไทยใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
 • การบูรรณาการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชนเทศบาลเมืองแก่นพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 • การพัฒนาบทเรียนบทแท็บเล็ตพีซี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องอาเซียนศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการสืบค้นข้อมลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี
 • การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยใช้ชุดปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ปัญญา เชาวน์อารมณ์ และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
 • กระบวนการสร้างคำประสมในภาษาไทย จีนบนพื้นฐานแรวคิดของ Jersome L. Packard
 • ภาพสะท้อนสังคมและกลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้นในนิตยสาร "คู่สร้างคู่สม"
 • การสร้างตัวบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของสำนักงานองค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว แขนงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนจังหวัดเเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ประเภทบำรุงร่างกายของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศจ่ายเงินปันผลการศึกษา ผลของการจ่ายเงินปันผลที่เปลี่ยนแปลงจากงวดก่อนหน้า และผลของการจ่ายเงินปันผลที่ต่างจากการพยากรณ์
วารสาร
262 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2561
TOC:
 • รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มรายวิชาจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานในรายวิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 2
 • กระบวนการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าจากโครงงาน สำหรับนักเรยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 • ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
 • ทิศทางการผลิตบัณฑิตการศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • กระบวนการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ โดยใช้โครงสร้างชีท
 • การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 • การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกาาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • การพัฒนาโปรแกรมการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
 • การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดแฟรสไชส์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการเช่าห้องพัก ในเขตตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • โฮมสเตย์กับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน
 • การทดสอบความสามารถในการทำกำไรจากความผันผวยของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค
วารสาร
249 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บทความวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับโปรแกรม GSP เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 2
 • การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากน้ำหมักตะโกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • การส่งเสริมแนวคิดหลักและการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศศึกษาปีที่ 6 ด้วยโมดูลการเรียนรู้สะเต็มบนฐานวิทาศาสตร์สืบเสาะ เรื่อง วิทยาศาสตร์ระดับนาโน
 • การใช้ชุดการเรียนด้วยสื่อประสม ร่วมกับเทคนิคการร่วมมือในการอ่านและการเขียน CIRC เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนที่มีตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • การใช้สื่อบันเทิงคดีส่งเสริมความสามารถในการฟังและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบนำตนเองในการส่งเสริมทักษะปฏิเสธในเด็กวัยเรียน
 • การใช้ทฤษฎีศาสตร์แห่งนพลักษณ์ศึกษาเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้บุคคลมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน : กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • ผลการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคลื่อนไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา
 • การศึกษาความต้องการพื้นฐานของผู้ชายข้ามเพศในประเทศไทย
 • การรับรู้ภาพลักษณ์และตราผลิตภัณฑ์ของร้านค้าปลีกที่มีผลต่อความเต็มใจซื้อของผู้บริโภค
 • การสร้างตราสินค้าและการพัฒนาบัญชีต้นทุนของชนเผ่าม้ง
 • ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเพศหญิงเจนเนอเรชั่นวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อเครื่องประดับเทียม
วารสาร
251 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • บทความวิจัย การพัฒนากระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที : คณะวิศาวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • การใช้ปบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาการอ่านตัวสะกดไม่ตรงมาตราด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเรียนวิทยาศาสตร์ตามกรอบแรวคิดสะเต็มศึกษาโดยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การศึกษากลยุทธ์การบริหางานวิชการของโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี
 • ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การสมรรถนะสูงของสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
 • พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครูที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 10
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตชลบุรี 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 18
 • ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย
 • ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
 • ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคนไทยในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิงเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 จังหวัดระยอง
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งในลาออกของพนักงานเจเนอเรชันวายบริษัทผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
 • การจัดทำฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
วารสาร
269 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
วารสาร
232 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558
TOC:
 • รูปแบบการสร้างความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดสำหรับการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน
 • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลาวิชาศิลปะ 2
 • ผลการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือคนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลคนเองของเด็กวัยเตาะแตะ
 • การลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นของวัฒนธรรมองค์การ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
 • ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา
 • ผลกระทบและการปรับตัวของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียวัยผู้ใหญ่ตอนต้นกรณีศึกษาผู้ป่วย ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • กรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทยด้วยการประยุกต์ใช้ Skills Framework for the INformatin Age
 • การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • การเสริมสร้างทักษะเมตรตอกนิชันด้วยเทคนิคการสะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 • ผลของโปรแกรมพัฒนาผู้เรีนตามแนวโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
 • แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพุทธประวัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดสื่อประสม
 • การสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีกับการจัดการปัญหาอุทกภัย
 • การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
 • การพัฒนาการคิดวิจารณญาณด้วยการเรียนแบบกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งคำถามการคิดสะท้อน
 • การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์
วารสาร
267 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
TOC:
 • ความเครียดและพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทองตำลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 • ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 กับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2
 • รูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครุในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบุคลิกภาพกับแบบการเรียนของนักศึกษาครู
 • การพัฒนาบทเรยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ และความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
 • การเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันที่ใช้เทคนิคการระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้งในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานที่ใช้คำถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • พฤติกรรมและความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
 • กระบวนการตัดสินใจเลือกพี่พักแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา
 • เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตาามแนวพระพุทธศาสนา
 • ปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในด้านการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพของบริษัทผู้ประกอบการด้าน RPO ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่ดการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2
 • ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความผูกพันกับองค์กรที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • บทบาทของรางวัลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ภาวะผู้นำ รูปแบบการทำงานของพนักงาน กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
 • การบริหารความหลากหลายกับประสิทธิผลของทีมงาน
 • "CONTENT IS KING" กับการเพิ่มคุณค่าให้กับเนื้อหารายการในโทรทัศน์ดิจิทัล
วารสาร
273 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
TOC:
 • การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 • การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์
 • การใช้แบบฝึกเพื่อเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยายราชภัฏสวนดุสิต
 • การศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับอุสาหกรรมการผลิต : กรณีศึกษาผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ผลกระทบความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์ต่อผลิตภาพแรงงานในการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย
 • การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
 • ธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน
 • รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชัน สำหรับนักเรียนชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 • ธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน
 • รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน
 • การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชั่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ภาพสะท้อนสังคมไทยจากภาพนิทรรศการ "พรรฦก"
 • บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
 • การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
 • ทุนมนุษย์ : ตัวชี้วัดทุนมนุษย์ระดับองค์การ
 • การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี
 • การปฏิบัติงาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เพื่อนวัตกรรมองค์การและความสามารถในการจัดการความรู้
 • กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์การทางสังคม : กรณีวัดในประเทศไทย
 • การรักษาคนเก่งโดยการให้รางวัล
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs
วารสาร
214 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
TOC:
 • สิบแปดเดือน พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์กับบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • การกระจายอำนาจตัดสินใจในโครงการกับสิทธิกลุ่มผู้รัผลกระทบทางลบ : ทฤษฏี บทเรยนกับการพัฒนา
 • กลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับสากล : ศึกษากรณีข้อร้องเรียนของบุคคล
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ กรณีศึกษาเขตจังหวัดสระบุรี
 • ปัญหาความล่าช้าจากการพิจารณาว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่?
 • The evolotion of the Ombudsman :Western Australia :The case of Thailand :The case of Hong Kong
 • ท่านถาม เราตอบ
 • เล่าเรื่องด้วยภาพ
วารสาร
313 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
TOC:
 • ส่วนที่ 1 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...
 • บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจการภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่
 • ส่วนที่ 2 ยทความวิจัยและวิชาการ การสร้างความเป็นธรรมทางสังคมผ่านนโยบายสวัสดิการสังคม : กรณีศึกษาการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากโครงการเบี้ยผู้สูงอายุ
 • บทบาทของเจ้าพนักงานคดีในกระบวนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
 • การติดตามประเมินผล และสังเคราะห์องค์ความรู้ โครงการโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • ส่วนที่ 3 คอลัมน์ประจำ เปิดแฟ้มเรื่องร้องเรียน เพื่สานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : กรณีกรมชลประทานจัดทำโครงการ "ชลประทานคลองสังข์"
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน Human Rights Ombudsman Institutions as GANHRI Accredited National Human Rights Institution (NHRIs) : Benefits, Challenges and Limitations
 • A Human Rights Based Approach to the Ombudsnam's work
 • The Contribution of the Dual Function of the State Comptroller and Ombudsman of Israel to the Defese of Humna Rights
 • Multiple Functions of the Control Yuan's office to Effectively Protect Human Rights
 • เล่าเรื่องด้วยภาพ