วารสาร
241 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
TOC:
 • บทความปริทัศน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 : Active Learning
 • บทความวิจารณ์หนังสือ โรงเรียนบันดาลใจ
 • บทความวิจัย กระบวนการลดต้นทุนการปลูกพืชสวนของเกษตรกรโดยใช้แบบจำลองการลดต้นทุนแบบบูรณาการและเทคนิคโปรแกรมเชิงเส้น : กรณีศึกษา การปลูกลำใยและมะม่วงในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
 • การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)
 • การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
 • การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันของที่ทำการไปรษณีย์ในอำเภออรัญประเทศโดยใช้ขีดสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์ของการให้บริการการขนส่งขนาดใหญ่
 • การศึกษาข้อบกพร่องด้านความรู้เชิงมโนทัศน์และความรู้เชิงกระบวนการเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • การศึกษาข้อบกพร่องด้านความรู้เชิงมโนทัศน์และความรู้เชิงกระบวนการเรื่องพหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 2
 • การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ผ่านการจัดกิจกรรมการตั้งปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • การศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลเรื่อง ลำดับ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง ร่วมกับการเรียนรู้เแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่อง การตอนสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI)
 • การสอนซ่อมเสริมโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเรื่องการดำเนินการของจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จากไม้สักขนาดเล็กที่มีอายุระหว่าง 7-4 ปีในประเทศไทย เพื่อการพาณิชย์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 • กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัฯฑิต สาขาวิชาคณิตศษสตร์
 • คู่มือแนะนำเชิงท่องเที่ยว "ครัวข้าวเหนียว ของชาวอีสานในล้านนา"
 • ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องกำหนดการเชิงเส้น โดยใช้เครื่องคำนวฯเชิงกราฟสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ สำหรับนักเรียนระดัยมัธยมศึกษา
 • แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำครูโดยใช้กรอบความคิดเติบโตของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
 • แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคกาญขนาภิเษก สมุทรปราการ
 • แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 2
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกันธ์องค์กรของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
 • ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องระบบนิเวศสำหรับนักเรียนระดับประกาศียบัตรวิชาชีพ
 • ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะไอซีทีของครูในศควรรษที่ 21 ในเขตภาคกลาง ด้วยรูปแบบการใช้อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสานโดยใช้โครงการเป็นฐาน
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์
 • ศักยภาพในการพัฒนาทรัพยการมนุษย์ของวิสาหกิจขนนาดกลางและขนาดย่อม
 • บทความวิชาการ การประยุกต์แนวคิด Human Error สำหรับการออกปบบเพื่อต่อประกอบง่ายในงานเฟอร์นิเจอร์
วารสาร
251 หน้า : กราฟ, ตารางประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บทความปริทัศน์ เรื่อง ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสังคมดิจิตัล
 • บทความวิจารณ์หนังสือ 21 Lessons For The 21st Century
 • บทความวิจัย กระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัรฑ์ชุมชนผ้าทอท้องถิ่นจังหวัดลำปางโดยประยุกต์แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 • การจัดการความรุ้หัตถกรรมสิ่งทอจากภูมิปัญญาการทอผ้าซิ่นตีนจกของคนไทยเชื้อสายลาวคร้่ง : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าลาวครั้งบ้านบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช
 • การบูรณาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยต้นทุนทางมรดกวัฒนธรรม และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย
 • การเปรียบเทียบการสร้างแบบรูปด้านสถาปัตยกรรมไทยเจดีย์ ระหว่างวิธีรังวัดเจดีย์แบบดั้งเดิมกับวิธีระบบแปลงภาพถ่าย
 • การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวแทนความคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่องปริมาณสัมพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ วิชาปฏิบัติงานเครื่องบนต์เล็กและจักรยานยนต์ เรื่องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยายนต์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรีคติวิสต์ เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตร่วมกับแหล่งเรียนรู้ออนเลน์ เรื่องการเชื่อมต่อเครือ่ายแบบเวิร์กกรุ๊ป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การพัฒนาระบบจัดการตั๋วอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการขนส่งสาธารณะ
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตักติวิสต์และการใช้ผังกราฟฟิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการวิเคราะห์ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 • การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสิรมพัฒนาการทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโร งเรียนวัดลาดพร้าว
 • การศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้งเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสิรมทักษะการเรียนรู้ในศควรรษที่ 21
 • การศึกษาและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในการท่องเที่ยวประเทศไทย : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
 • ความสัมพันธ์ของการประกอบวิชาชีพ ความรู้สึกเป็นสุขจากการทำงานและความรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานของนักจิตวิทยาคลินิกไทย
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้แอผพลิเคชั่น QueQ ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ผลการจัดกาเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเกมมิฟิเคชันที่มีต่อความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • บทความวิจัยภาษาอังกฤษ Key Factors Affecting the Decision Making of Foreign Touriss to Use Services of Medical Tourism in Thailand ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย
 • The Development of Inquiry Model (5Es) Based Instructional Package for Grade 10 Students on "Biomolecules" การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) สำหรับนักเรียยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สารชีวโมเลกุล
 • The Role of Thai School Directors As 21st Century Instructional Leaders บทบาทภาวะผู้นำทางกาเรียนการสอนของผู้อำนวยการโรงเรียนไทยสำหรับชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21
 • บทความวิชการ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนแบบผสมผสาน
 • แนวคิดทักษะนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์กับการส่งเสริมสู่ประเทศไทย 4.0
 • สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบวิศวกรรมควมรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคด้านวิศาวกรรมซอฟต์แวร์
วารสาร
142 หน้า : ภาพประกอบ ;ตาราง 26 ซม.
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
TOC:
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนขนาดเล็กในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
 • การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอุบลราชธานี พ.ศ. 2530-2540
 • ประเพณีสงกรานตร์ บุญข้าวประดับดิน บุญออกพรรษา และบุญกฐิน วัฒนธรรมร่วมไทย ลาวและกัมพูชา
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อกาารพัฒนาระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • สังเคราะห์งานวิจัยในจังหวัดศรีสะเกษ
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรุนแรงของผู้ป่วยโรคสครับไทฟัสในเขตจังหวัดศรีสะเกษ
วารสาร
150 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
TOC:
 • การศึกษาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการหายใจสำหรับวงขับร้องประสานเสียงโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 • แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนจังหสัดศรีสะเกษ
 • การศึกษาสารสกัดจากพืชเศรษฐกิจต่อการยับยั้งเชื้อรา
 • สังคมพหุลักษณ์ในประวัติศาสตร์นิพนธ์อีสาน:การสำรวจเบื้องต้น
 • การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งหอมแดง:กรณีศึกษาอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะกษ
วารสาร
158 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
TOC:
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • ผลของการปรับกระบวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 • แนวทางการบริหารงานบนพื้นฐานหลักธรรมภิบาลของ องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • แนวทางการัพฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเก็บขยะเทศบาลในจังหวัดสุรินทร์
 • แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 • การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของแกนนำเครือข่ายในชุมชนกึ่งเมือง ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด
วารสาร
124 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
TOC:
 • ผลของการจัดโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพที่มีผลต่อดัชนีมวลกายและความพึงพอใจของเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ
 • การศึกษาพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงเหตุผลการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 • การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสรีรวิทยาและยีนส์ที่เกี่ยวข้องในข้าวภายหลังจากการฉายแสงซินโครตรอน
 • การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในการดูแลกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูลอายุโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 • "ประวัติศาสตร์ชนชาติไท - ถิ่นกำเนิดของคนไทย" ปัญหาและวิธีการศึกษาจากการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยในศตวรรษที่ 21
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านโชห่วยในเขตตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ "โครงการแม็คโคร มิตรแท้โชห่วย" ครั้งที่ 9 ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนเน้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วารสาร
105 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • การจัดบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • ความเชื่อเกี่ยวกับผีปอบ : ผลกระทบต่อความั่นคงทางสังคมในพื้นที่ชนบทและแนวทางการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทางความเชื่อเกี่ยวกับผีปอบ กรณีศึกษา : บ้านมะลิวัลย์และบ้านสวนกล้วย ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดบริการสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ
 • รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนบ้านห่องวารี (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสระเกษ เขต 2
 • การศึกษาสภาพความต้องการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านสูงยาง
 • รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามเป้าหมาย 3 เสาหลักแห่งความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
 • ผลการพัฒนาโรงเรียนบ้านห่องวารี (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมป์) โดยใช้กระบวนการระดมทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • การพัฒนาระบบการทำนายแนวโน้มเกรดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
 • การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 • มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีแบบนาแปลงใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ
 • รายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทานชุด สุขบัญญัติชาติ 10 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขภศึกษาและพลศึกษา เรื่อง สุขบัญญัติ 10 ประการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
 • รูปแบบแห่งการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมบริหารโรงเรียนคุณธรรมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกรณีศึกษา โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 • การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วย "การสร้างการเรียนรู้แห่งห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ไ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
 • สภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560
TOC:
 • บทความพิเศษ เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
 • พระราชกรณียกิจ กันยายน - ธันวาคม 2559
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โครงการแรกและโครงการสุดท้าย
 • ปกิณกะในรั้ววัง พระบรมโกศ
 • สารพันเรื่องน่ารู้ สมัชชาสหประชาชาติถวายราชสดุดี ทรงเป้นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์ - กันยายน 2560
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์ - กันยายน 2560
TOC:
 • พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560
 • พระราชกรณียกิจ มกราคม - สิงหาคม 2560
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
 • ปกิณกะในรั้ววัง ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 • สารพันเรื่องน่ารู้ เสื้อ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561