หนังสือทั่วไป
300 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
(10), 217 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
359 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
257 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
  • บทที่ 2 การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค
  • บทที่ 3 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม
  • บทที่ 4 การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค
  • บทที่ 5 การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค
  • บทที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม.
หนังสือทั่วไป
300 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
575 หน้า : ภาพประกอบ + 1 CD-ROM
หนังสือทั่วไป
800 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
161 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
352 หน้า : ภาพประกอบ