หนังสือทั่วไป
479 หน้า : ภาพประกอบ
  การวิจัย -- ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล -- การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ -- โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล -- สถิติกับงานวิจัย -- การนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ -- การบรรยายลักษณะข้อมูลด้วยค่าสถิติเบื้องต้น -- การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
การวิจัย -- ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล -- การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ -- โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล -- สถิติกับงานวิจัย -- การนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ -- การบรรยายลักษณะข้อมูลด้วยค่าสถิติเบื้องต้น -- การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
หนังสือทั่วไป
599 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น
  View TOC
TOC:
 • การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบ
 • การวิเคราะห์การถดถอยพหุ
 • ความเข้าใจเบื้องต้นในโมเดลสมการโครงสร้าง
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
 • การวิเคราะห์เส้นทาง
 • การวิเคราะห์จำแนกประเภท
 • การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
 • การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม.
หนังสือทั่วไป
164 หน้า : กราฟ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
365 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
หน้าไม่เรียงลำดับ
หนังสือทั่วไป
หน้าไม่เรียงลำดับ
หนังสือทั่วไป
262 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การวิจัย
 • บทที่ 2 จะทำงานวิจัยเรื่องอะไรดี
 • บทที่ 3 ขั้นตอนในกระบวนการวิจัย
 • บทที่ 4 สมมติฐานการวิจัยและการทดสอบนัยสำคัญ
 • บทที่ 5 ตัวแปร
 • บทที่ 6 หลักการวิจัยสำหรับงานทดลอง (1)
 • บทที่ 6 หลักการวิจัยสำหรับงานทดลอง (2)
 • บทที่ 8 หลักการวิจัยสำหรับงานสำรวจ
 • บทที่ 9 การสุ่มตัวแทนในการวิจัยเชิงสำรวจ
 • บทที่ 10 การวิจัย : โดยภาพรวม
 • บทที่ 11 วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
 • บทที่ 12 การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน
 • บทที่ 13 การเขียนบทความวิจัยเพื่อลงวารสารนานาชาติ
 • บทที่ 14 เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 • บทที่ 15 ธรรมจริยาในการวิจัย
 • ภาคผนวก (1) พ.ร.บ. และกฎเกณฑ์บางประการที่นักวิจัยต้องรู้ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
 • แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย : สภาวิจัยแห่งชาติ
 • ภาคผนวก (2) ตารางสถิติ
หนังสือทั่วไป
319 หน้า
หนังสือทั่วไป
419 หน้า
หนังสือทั่วไป
123 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
312 หน้า
หนังสือทั่วไป
310 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.