หนังสือทั่วไป
58 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
399 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
864 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
105 หน้า
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า
หนังสือทั่วไป
280 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
475 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ
    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีจักพิมพ์เป็นที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542
Note: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีจักพิมพ์เป็นที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542
หนังสือทั่วไป
53 หน้า : ภาพประกอบ กราฟ
    เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ5ธันวาคม 2542
Note: เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ5ธันวาคม 2542
หนังสือทั่วไป
196 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
464 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.