หนังสือทั่วไป
68 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
233 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
68 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
67 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
384 หน้า
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
219 หน้า ; 29 ซม.
    โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
Note: โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
76 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
408 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
412 หน้า : ภาพประกอบสี