หนังสือทั่วไป
152 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
163 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
44 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนภูมิ, แผนที่
    จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพิธีเปิดวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2542
Note: จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพิธีเปิดวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2542
หนังสือทั่วไป
48 หน้า : ภาพประกอบ
    กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพิธีเปิดวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2542
Note: กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพิธีเปิดวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2542
หนังสือทั่วไป
182 หน้า
หนังสือทั่วไป
(169), 69 หน้า
หนังสือทั่วไป
72 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
792 หน้า
หนังสือทั่วไป
307 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
368 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
344 หน้า
หนังสือทั่วไป
(8), 224 หน้า : ภาพประกอบ