หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
198 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
339 หน้า
หนังสือทั่วไป
434 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
412 หน้า
หนังสือทั่วไป
470 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
464 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
275 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
177 หน้า
หนังสือทั่วไป
58 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
399 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
864 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
105 หน้า
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า
หนังสือทั่วไป
280 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
475 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ
    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีจักพิมพ์เป็นที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542
Note: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีจักพิมพ์เป็นที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542
หนังสือทั่วไป
53 หน้า : ภาพประกอบ กราฟ
    เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ5ธันวาคม 2542
Note: เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ5ธันวาคม 2542
หนังสือทั่วไป
196 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
464 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
404 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
261 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
261 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
271 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
253 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
164 หน้า
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
68 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
68 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
72 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
211 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
134 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
210 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
271 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
187 หน้า
หนังสือทั่วไป
187 หน้า
หนังสือทั่วไป
(10), 528 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
314 หน้า : แผ่นภูมิ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
68 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
233 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
68 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
67 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
384 หน้า
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
219 หน้า ; 29 ซม.
    โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
Note: โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
76 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
408 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
412 หน้า : ภาพประกอบสี