หนังสือทั่วไป

  กรมศิลปากรจัดพิมพ์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช 2549
กรมศิลปากรจัดพิมพ์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช 2549
หนังสือทั่วไป
324 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
100 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
280 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
219 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
574 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ดีวีดีรอม
หนังสือทั่วไป
262 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การวิจัย
 • บทที่ 2 จะทำงานวิจัยเรื่องอะไรดี
 • บทที่ 3 ขั้นตอนในกระบวนการวิจัย
 • บทที่ 4 สมมติฐานการวิจัยและการทดสอบนัยสำคัญ
 • บทที่ 5 ตัวแปร
 • บทที่ 6 หลักการวิจัยสำหรับงานทดลอง (1)
 • บทที่ 6 หลักการวิจัยสำหรับงานทดลอง (2)
 • บทที่ 8 หลักการวิจัยสำหรับงานสำรวจ
 • บทที่ 9 การสุ่มตัวแทนในการวิจัยเชิงสำรวจ
 • บทที่ 10 การวิจัย : โดยภาพรวม
 • บทที่ 11 วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
 • บทที่ 12 การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน
 • บทที่ 13 การเขียนบทความวิจัยเพื่อลงวารสารนานาชาติ
 • บทที่ 14 เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 • บทที่ 15 ธรรมจริยาในการวิจัย
 • ภาคผนวก (1) พ.ร.บ. และกฎเกณฑ์บางประการที่นักวิจัยต้องรู้ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
 • แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย : สภาวิจัยแห่งชาติ
 • ภาคผนวก (2) ตารางสถิติ
หนังสือทั่วไป
320 หน้า
หนังสือทั่วไป
79 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
O, 502 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
426 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
368 หน้า
หนังสือทั่วไป
163 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
205 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
243 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
576 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
600 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
729 หน้า : ภาพประกอบ