หนังสือทั่วไป
300 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
(10), 217 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
359 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
257 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
 • บทที่ 2 การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค
 • บทที่ 5 การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค
 • บทที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม.
หนังสือทั่วไป
300 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
575 หน้า : ภาพประกอบ + 1 CD-ROM
หนังสือทั่วไป
800 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
161 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
91 หน้า : ภาพประกอบ (ขาวดำ) ; 29 ซม.
วารสาร
250 หน้า
หนังสือทั่วไป
352 หน้า : ภาพประกอบ

ปณิธาน 2554

หนังสือทั่วไป
100 หน้า
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 วารสารทางวิชาการ สาขาวิชาปรัชญาและศานา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 วารสารทางวิชาการ สาขาวิชาปรัชญาและศานา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปณิธาน / 2554

หนังสือทั่วไป
104 หน้า
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 มกราคม-มิถุนายน 2554 วารสารทางวิชาการ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 มกราคม-มิถุนายน 2554 วารสารทางวิชาการ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หนังสือทั่วไป
420 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
399 หน้า
  จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณืทางวัฒนธรรม ในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณืทางวัฒนธรรม ในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หนังสือทั่วไป
291 หน้า
  รวมบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รวมบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบสี