หนังสือทั่วไป
349 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
349 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
368 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
227 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
430 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
552 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
554 หน้า
หนังสือทั่วไป
149 หน้า
หนังสือทั่วไป
570 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
455 หน้า : ภาพประกอบ, เอกสารอ้างอิง, ดัชนี ; 26 ซม.
    สารบัญ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์ : ต่างฐานคิด ต่างแนวทาง -- หลักการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ -- การวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์ -- การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ -- การวิจัยเชิงสำรวจ -- การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ -- การวิจัยเชิงพัฒนาการ -- การศึกษาแบบสุ่มลึกด้วยวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ -- จากสังคมศาสตร์เชิงว
สารบัญ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์ : ต่างฐานคิด ต่างแนวทาง -- หลักการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ -- การวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์ -- การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ -- การวิจัยเชิงสำรวจ -- การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ -- การวิจัยเชิงพัฒนาการ -- การศึกษาแบบสุ่มลึกด้วยวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ -- จากสังคมศาสตร์เชิงว