หนังสือทั่วไป
349 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
349 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
368 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
227 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
430 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
552 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
554 หน้า
หนังสือทั่วไป
149 หน้า
หนังสือทั่วไป
570 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
455 หน้า : ภาพประกอบ, เอกสารอ้างอิง, ดัชนี ; 26 ซม.
    สารบัญ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์ : ต่างฐานคิด ต่างแนวทาง -- หลักการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ -- การวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์ -- การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ -- การวิจัยเชิงสำรวจ -- การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ -- การวิจัยเชิงพัฒนาการ -- การศึกษาแบบสุ่มลึกด้วยวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ -- จากสังคมศาสตร์เชิงว
สารบัญ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์ : ต่างฐานคิด ต่างแนวทาง -- หลักการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ -- การวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์ -- การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ -- การวิจัยเชิงสำรวจ -- การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ -- การวิจัยเชิงพัฒนาการ -- การศึกษาแบบสุ่มลึกด้วยวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ -- จากสังคมศาสตร์เชิงว
หนังสือทั่วไป
334 หน้า
หนังสือทั่วไป
256 หน้า + 1 ซีดีรอม.
หนังสือทั่วไป
177 หน้า : ภาพประกอบ + 1 CD-ROM
หนังสือทั่วไป
340 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
328 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
181 หน้า : ภาพประกอบ
    รวมบทความทางวิชาการ คณะดบราณคดีปี 2554 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2554) เรื่องภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
รวมบทความทางวิชาการ คณะดบราณคดีปี 2554 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2554) เรื่องภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
วารสาร
297 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
259 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ