หนังสือทั่วไป
97 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
653 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
360 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
228 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Web Technology การติดตั้งและใช้โปรแกรม Intel@XDK
 • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HTML, CSS และ JavaScript
 • บทที่ 3 การสร้างแอพพลิเคชั่นด้วยโปรแกรม Intel@XDK
 • บทที่ 4 การสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย JQuery Mobile
 • บทที่ 5 การติดต่อฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้งาน
หนังสือทั่วไป
353 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สารบัญ
 • คำนำ
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิจัยเชิงปริมาณ
 • บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
 • บทที่ 3 การพัฒนาโจทย์การวิจัย
 • บทที่ 4 ตัวแปร และการนิยาม
 • บทที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย และสมมติฐาน
 • บทที่ 6 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
 • บทที่ 7 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
 • บทที่ 8 การวิจัยเชิงทดลอง
 • บทที่ 9 การวิชัยเชิงสำรวจ
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์เนื้อหา
 • บทที่ 11 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
 • บทที่ 12 การวิเคราะห์เชิงอภิมาน
 • บทที่ 13 การวิเคราะห์ข้อมูล
 • บทที่ 14 การเปรียบเทียบความแตกต่าง
 • บทที่ 15 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการทำนาย
 • บทที่ 16 การประมวลผลข้อมูล
 • บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
340 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบสี ; 20 ซม.
  คิดทันโลก มีเนื้อหาสาระหลักที่ท้าทายแนวคิดว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและห้องสมุดในอนาคต ประเด็นที่ห้องสมุดจำเป็นต้องเริ่มต้นคิดและเตรียมปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะกำลังจะมาถึง ได้แก่ บทบาทของห้องสมุด รูปแบบและการจัดการพื้นที่ห้องสมุด รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่จะปรับตัวให้ประสบความสำเร็จ อันได้แก่ ความเข้าใจและเท่าทันต่อความก้าวหน้าในโลกเทคโนโลยี การเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ และการปรับมุมมองวิธีคิดในการบริหารจัดการพื้นที่ของห้องสมุด คิดทันโลกซึ่งตีพิมพ์เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ได้พัฒนาเนื้อหามาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คิดทันโลก ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 โดยเพิ่มเติมบทความที่เป็นเรื่องราวทั้งของไทยและต่างประเทศหลายชิ้น
Note: คิดทันโลก มีเนื้อหาสาระหลักที่ท้าทายแนวคิดว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและห้องสมุดในอนาคต ประเด็นที่ห้องสมุดจำเป็นต้องเริ่มต้นคิดและเตรียมปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะกำลังจะมาถึง ได้แก่ บทบาทของห้องสมุด รูปแบบและการจัดการพื้นที่ห้องสมุด รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่จะปรับตัวให้ประสบความสำเร็จ อันได้แก่ ความเข้าใจและเท่าทันต่อความก้าวหน้าในโลกเทคโนโลยี การเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ และการปรับมุมมองวิธีคิดในการบริหารจัดการพื้นที่ของห้องสมุด คิดทันโลกซึ่งตีพิมพ์เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ได้พัฒนาเนื้อหามาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คิดทันโลก ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 โดยเพิ่มเติมบทความที่เป็นเรื่องราวทั้งของไทยและต่างประเทศหลายชิ้น
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
230 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
iv, 504 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
357 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม. + 1 CD-Rom
หนังสือทั่วไป
434 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
133 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
ฌ, 140 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
308 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
420 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.