หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 อะไรคือโครงสร้างข้อมูล
 • บทที่ 3 Linked List
 • บทที่ 4 Curcular Linked List และ Doubly Linked List
 • บทที่ 5 ต้นไม้
 • บทที่ 6 Complete Tree and Nearly Complete Tree ต้นไม้สมบูรณ์และต้นไม้เกือบสมบูรณ์
 • บทที่ 7 Stack และ Queue
 • บทที่ 8 Hashing
 • บทที่ 9 Sorting and Srarching การเรียงลำดับและค้นหาข้อมูล
 • บทที่ 10 ต้นไม้สมดุล
 • บทที่ 11 Graph
 • บทที่ 12 การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
หนังสือทั่วไป
196 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อดิจิทัล
 • นิยสาร
 • จากสิ่งพิมพ์นิตยสาร สู่นิตยสารดิจิทัล
 • การออกแบบนิตยสาร
 • การผลิตและเผยแพร่นิตยสาร
 • สื่อนิตยสารในศตวรรษที่ 21
หนังสือทั่วไป
203 หน้า ; 23 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่หนึ่ง บทบาทบรรณาธิการ
 • บทที่สอง หลักเกณฑ์จัดแบ่งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
 • บทที่สาม การจัดการต้นฉบับ
 • บทที่สี่ การจัดการด้านลิขสิทธิ์
 • บทที่ห้า การพิสูจน์อักษร
 • บทที่หก บรรณาธิการกับงานออกแบบ
 • บทที่เจ็ด บรรณาธิการครบเครื่องการตลาด
 • บทที่แปด จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพบรรณาธิการ
 • บทที่เก้า มาตรฐานวิชาชีพบรรณาธิการ
หนังสือทั่วไป
328 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 23 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สถิติเบื้องต้น
 • บทที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
 • บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐานแบบนอนพาราเมตริก
 • บทที่ 5 การวิเคราะห์ระบบการวัด
 • บทที่ 6 การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ
 • บทที่ 7 แผนภูมิควบคุม
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย
 • บทที่ 9 การออกแบบการทดลอง
หนังสือทั่วไป
(25), 652 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
วารสาร
218 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 27 ซม.
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Note: ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TOC:
 • การวิเคราะห์ศฤงคารรสที่ปรากฏในบทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดไทยในประเทศอินเดีย
 • กระบวนการยุติธรรมของข้าราชการครูกับกฎนิคหกรรมที่ใช้กับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
 • แนวทางในการอนุรักษ์ศาสนสถานวัดพระธาตุดอยถำของชุมชนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • ผลการฝึกว่ายน้ำแบบฟรีสไตล์โดยใช้ออกซิเจนน้อย กับการกลั้นหายใจระยะทาง 50 เมตร ของนักว่ายน้ำเยาวชนเชียงใหม่
 • การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกกับสโมสรฟุตบอลที่ได้รับความนิยม
 • แนวทางการพัฒนาความร่วมมือในบทบาทหน้าที่ระหว่างองค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านกับเทศบาลตำบลในเขตภาคเหนือตอนบน
 • ความเหมาะสมในการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรไทย - เมียนมา บ่ายห้วยต้นนุ่น อำเภอขุมยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนานักศึกษาออกแบบแผนกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยการเรียนรู้เชิงรุก
 • การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดกิจกรรมและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครูผู้สอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน
 • การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ศีล 5 โดยใช้เทคนิคการใช้คำถามเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าแดง จังหวัดเชียงใหม่
 • คาบาร์เร่ต์ในจังหวัดเชียงใหม่
หนังสือทั่วไป
459 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 22 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย
 • บทที่ 2 การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย
 • บทที่ 3 กระบวนการวิจัย
 • บทที่ 4 แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้เพื่อการวิจัย
 • บทที่ 5 การทบทวนวรรณกรรม
 • บทที่ 6 การออกแบบการวิจัย
 • บทที่ 7 ตัวแปร และสมมติฐาน
 • บทที่ 8 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
 • บทที่ 9 การออกแบบเครื่องมือวิจัย
 • บทที่ 10 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • บทที่ 11 การวิเคราะห์ข้อมูล
 • บทที่ 12 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 • บทที่ 13 การเขียนรายงานการวิจัย
วารสาร
115 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2560
TOC:
 • บทความวิชาการ แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยใช้แนวคิดทาง SROI Methods for Evaluating The Performance of Community Learning Center by SROI
 • ความสุขในการทำงาน : ความหมายและการวัด
 • Concept and Measurement of Happiness at Work
 • บทความวิจัย ทัศนคติต่อคนพิการ : ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันหรือขวางกั้นการสร้างความเท่าเทียม
 • ปัจจับด้านส่วนบุคคลและปัจจับด้านลักษณะงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโนดลยีราชมงคลพระนคร
 • การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพื่อจัดการด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนของชุมชนตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการจำหนายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวคิดของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการกุด กรณีศึกษา : บ้านกุดชุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ระดับทักษะมวยไทยของนักศึกษาชายสถาบันการพลศึกษาเขตภาคกลางปีการศึกษา 2558
 • การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลกจิสติกส์ด้านการขนส่งด้วยรถบรรทุกจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (มาตรฐาน Q) เพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการขนส่งเมื่อเข้าสู่ AEC
วารสาร
104 หน้า ; 26 ซม.
  ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
TOC:
 • บริบทด้านเศรษฐกิจ และสังคม ของครัวเรือนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบวกเต๋ยจำกัด
 • ปัญหาการกำหนดความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย
 • การนำเสนอรูปแบบการบริหารเครือข่ายสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • ศิลปะเชิงแนวคิดของคามิน เลิศชัยประเสริฐ พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31
 • คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานที่ทำงานเป็นกะ ที่ปฏิบัติงานภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
 • การศึกษาคุณลักษณะของครูผู้สอนนักเรียนที่มีต้องกาารพิเศษที่เรียนร่วมกับนักเรียนปกติระดับประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของพยาบาลวิชาชีพในเครือข่ายสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด
 • กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
 • พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความคิดเห็น และรูปแบบรายการจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 • ระดับทักษะกีฬาฟุตบอลของนักศึกาาสาขาวิชาพลเมือบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2558
วารสาร
424 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  ปีที่ 17 พฤศจิกายน 2560
Note: ปีที่ 17 พฤศจิกายน 2560
TOC:
 • บทบรรณาธิการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับการใช้ภาษาต่างประเทศของคนไทย
 • "พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์" : การศึกษามโนอุปลักษณ์ และมุมมองของพสกนิกรไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9
 • "จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช" : พระมหากษัตริย์ผู้ทรงบทบาทของพระวิษณุ
 • ขายหัวเราะ - มหาสนุกฉบับในหลวงรัชกาลที่ 9 : การ์คูนกับการเทิดพระเกียรติและการแสดงความอาลัย
 • คำนิยมในนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมา : การศึกษาโครงสร้างและลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม
 • กลวิธีทางภาษาที่หนังสือพิมพ์ไทยใช้ในการนำเสนอกลุ่มชาติพันธุ์โรฺีนจา
 • นามนัยในภาษาไทย
 • ข้อบกพร่องในการเขียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน WhatsApp สำหรับการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
 • ยมกในบทประพันธ์ของพาณะ
 • พินิจวาทศิลป์โน้มน้าวใจในมหาชาติคำหลวง
 • คำสอนและกลวิธีการสอนในเรื่องนางนพมาศ
 • เมื่อ "ตำรากับข้าวชาววัง" ออกสู่โลกกว้าง : กำเนิดและพัฒนาการของ "ตำรากับข้าวชาววัง" ในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงการตั้งโรงเรียนสตรี
 • บทคร่ำครวญในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่
วารสาร
88 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560
TOC:
 • ผลงานการอำนวยความยุติธรรมเชิงรุกแก่ชาวเลราไวย์ ดีเอสไอได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
 • DSI ผุดเครื่องฝึกยิงปืนจำลองสถานการณ์ SIMULATOR พัฒนาความชำนาญ การใช้อาวุธแม่นยำ - ปลอดภัย
 • การวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุน การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • เครื่องข่ายต้นแบบดีเอสไอ : เบื้องหลังความสำเร็จในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ
 • สรุปข้อเปรียบเทียบ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
 • การคุ้มครองพยานคดีค้ามนุษย์ในประเทศไทย
 • ภารกิจเดินสายจัดโครงการ "DSI Campus Tour" # Season 1 เพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจ หน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับเสียงตอบรับที่ดีเกินคาด
 • ระวังรังนกเก๊ ทำมาจากยางไม้
 • กินกิบตัวนั้นซะ
 • โลกสีเขียว ตอน สอนลูกเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ขอพูดด้วยคน คอน 8 ข้อคิดในการเป็นหัวหน้างาน - ผู้นำที่ดี
 • Top โรคร้ายเสี่ยงตายสูงสุดของคนไทย เพราะชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไป